هنگامى که هر دو کشتى‌گير، چپ‌گارد يا راست‌گارد هستند و کشتى‌گير مجرى در حالت سر رو و يا نشسته اقدام به گرفتن زير يک خم مى‌کند، اصطلاحاً به آن گرفتن زير يک خم در گارد موافق گفته مى‌شود.

گرفتن زير يک‌خم در گارد موافق در حالت سر رو (ايستاده)

در گارد موافق، هنگامى که کشتى‌گير مجرى تصميم به گرفتن زير يک‌خم حريف مى‌کند، بايد با يک حرکت جهشى و يا در حالى که تعادل حريف را با عمل قوس کردن به هم مى‌زند، بدون اينکه زانو بزند، به کمک دست گارد خود از داخل، زانوى پاى گارد حريف را بگيرد و با دست غيرگارد خود از بيرون مچ پاى حريف را گرفته، سپس بلند شود (شکل - گرفتن زير يک‌خم در گارد موافق در حالت سر رو - ايستاده).


گرفتن زير يک‌خم در گارد موافق در حالت سر رو (ايستاده)
گرفتن زير يک‌خم در گارد موافق در حالت سر رو (ايستاده)

گرفتن زير يک‌خم در گارد موافق در حالت نشسته (زانو زده)

در گارد موافق، هنگامى‌که کشتى‌گير مجرى تصميم به گرفتن زير يک‌خم حريف مى‌کند، بايد با يک حرکت جهشى و يا در حالى‌که تعادل حريف را با قوس کردن به‌هم مى‌زند، پاى گارد خود را بين پاهاى حريف بر روى تشک زانو بزند و پاى غيرگارد خود را بيرون کنار پاى گارد حريف (پاى گرفته شدهٔ او) ستون کند و در صورتى‌که سر مجرى بيرون پاهاى حريف، چسبيده به انتهاء ران او، زير آخرين دنده و روى استخوان لگن خاصرهٔ حريف قرار دارد، به کمک دست گارد خود از داخل، زانوى پاى گارد حريف و به‌وسيلهٔ دست غيرگارد خود از بيرون مچ پاى او را بگيرد و با يک حرکت نيم‌چرخشى به سمت بيرون از روى تشک بلند شود (شکل - گرفتن زير يک‌خم در گارد موافق در حالت نشسته - زانو زده).


گرفتن زير يک‌خم در گارد موافق در حالت نشسته (زانو زده)
گرفتن زير يک‌خم در گارد موافق در حالت نشسته (زانو زده)

پس‌کاسه با دست در گارد موافق

- طريقهٔ گرفتن :

اين فن در حالت گرفتن زير يک‌خم در گارد موافق (سر بيرون) شروع مى‌شود و نحوهٔ گرفتن آن ممکن است به‌صورت سر رو يا نشسته باشد.


- روش اجراء :

مجرى پس از گرفتن پاى گارد حريف، آن را بين پاهاى خود قرار داده و دست گارد خود را از جلو بين پاهاى حريف مى‌برد و به پشت کاسهٔ زانوى پاى ستون شدهٔ او قرار مى‌دهد. سپس مجرى سر خود را بغل ران حريف قرار مى‌دهد و در حالى که ستون فقرات او به‌صورت افقى است با شانهٔ دستِ گارد خود، نيروئى به‌طرف پائين و عقب رانِ پاى گرفته شده و شکم حريف وارد مى‌کند و همزمان با اين عمل به کمک کتف همان دست، مانع عقب رفتن حريف مى‌شود و در اين حال با قرار دادن پاى بيرونى به پشت پاى داخلى خود، بدن خود را به اندازهٔ يک‌چهارم دايره به‌ طرف داخل گردش داده، با يک عمل اهرم‌کاري، حريف را از پشت وادار به حرکت مى‌نمايد که در نتيجهٔ اِعمال اين دو نيروى مخالف، او را ميانکوب مى‌کند.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن پس‌کاسه با دست ممکن است حريف در خاک قرار بگيرد و يک امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى داده شود و يا اينکه مستقيم به پل رود که در اين‌صورت مجرى سه‌ امتياز فنى کسب مى‌کند و در صورتى‌که غيرمستقيم به پل رود، مجرى دو امتياز مى‌گيرد (شکل - پس‌کاسه با دست در گارد موافق).


پس‌کاسه با دست در گارد موافق
پس‌کاسه با دست در گارد موافق

زير يک‌خم ميانکوب در گارد موافق (Rear take down with single leg tackle)

- طريقهٔ گرفتن :

مجري، زير يک‌خم حريف را در گارد موافق، در حالت سر رو يا نشسته مى‌گيرد و سپس بلند مى‌شود. در اين شرايط، پاى گرفته‌شدهٔ حريف (پاى گارد حريف) بين سينه و ران پاى گارد مجرى محکم گرفته مى‌شود.


- روش اجراء :

در حالى‌که، مجرى مچ پاى گارد حريف را با دست غيرگارد خود و زانوى پاى گارد حريف را با دست گارد خود در اختيار دارد، ضمن فشار سينه و شانه به ران حريف، مچ پاى گرفته شدهٔ او را نيز به‌طرف بالا آورده، با قرار دادن پاى گارد خود کمى عقب‌تر از پاى غيرگارد خود، حريف را در جهتى که به سهولت موجب برهم خوردن تعادل او خواهد شد هُل مى‌دهد و ميانکوب مى‌کند.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن ميانکوب در گارد موافق به اين روش، اگر حريف خاک شود يک امتياز فني، اگر مستقيم به پل رود، سه امتياز فنى و اگر غيرمستقيم به پل رود، دو امتياز فني، به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد. در صورتى‌که مجرى دست گارد خود را از دور زانوى حريف رها کرده، حريف را مطابق شکل به‌طور کامل پل‌شکن کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - زير يک‌خم ميانکوب در گارد موافق).


زير يک‌خم ميانکوب در گارد موافق
زير يک‌خم ميانکوب در گارد موافق