دست تو، پيش‌انداز (در گارد موافق و مخالف)

- طريقهٔ گرفتن :

فن، دست تو، پيش‌انداز (در گارد موافق و مخالف) در هر دو گارد موافق و مخالف قابل اجراء است و دست گارد حريف مطابق روش‌هاى ذکر شده در گارد موافق و مخالف گرفته مى‌شود.


- روش اجراء :

مجرى بعد از گرفتن دست حريف، او را به‌طرف داخل کشيده، سپس با دست آزاد خود پاى نزديک حريف را از بالاى زانو مى‌گيرد، به‌طورى‌که در اين حالت، مجري، فن کُندرو را در اختيار دارد.


- نتيجه‌گيرى :

در حالت، فن دست تو، پيش‌انداز در حالت کُندرو و در حالت خاک ممکن است مجري، فن کُندرو را اجراء کند و يا اينکه حريف را خاک کرده، يک امتياز فنى کسب نمايد (شکل - فن دست تو، پيش‌انداز در حالت کُندرو و در حالت خاک).


فن دست تو، پيش‌انداز در حالت کُندرو (۱) و در حالت خاک (۲)
فن دست تو، پيش‌انداز در حالت کُندرو (۱) و در حالت خاک (۲)

دست تو در دست تو (موافق و مخالف)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف اقدام به اجراء فن دست‌تو مى‌کند، در اين هنگام، کشتى‌گير مجرى با دست گرفته‌شدهٔ خود بازوى دست حريف را مى‌گيرد.


- روش اجراء :

مجرى بعد از گرفتن بازوى حريف، او را به طرف داخل کشيده، به پشت او مى‌رود و کمر او را مى‌گيرد و سپس او را با فشار از جلو خاک مى‌کند.


- نتيجه‌گيرى :

در حالت، فن دست‌تو در دست‌تو حريف خاک مى‌شود و يک امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد (شکل - فن دست‌تو در دست‌تو).


فن دست‌تو در دست‌تو
فن دست‌تو در دست‌تو

دست‌تو، کمرگيرى (در گارد موافق و مخالف)

- طريقهٔ گرفتن :

فن دست تو کمرگيرى (در گارد موافق و مخالف) در هر دو گارد موافق و مخالف قابل اجراء است و دست گارد حريف مطابق روش‌هاى ذکر شده در گارد موافق و مخالف گرفته مى‌شود.


- روش اجراء :

مجرى با دست گرفته‌شدهٔ حريف، او را به‌طرف خود کشيده، سپس کمر و دست حريف را گرفته، اقدام به اجراء فنونى مانند؛ سوبلس، مشک سقا، سالتو، و سالتو و سالتو بارانداز مى‌کند (شکل - فن دست‌تو، کمرگيرى براى اجراء فن مشک سقا (آونگ) و فن سوبلس)، و يا اينکه کمر حريف را گرفته، به داخل پاهاى او مى‌رود، به‌طورى‌که با انجام فن استارت به طرف جلو، حريف را از پشت به اُفت مى‌برد (شکل - فن دست‌تو کمرگيري، استارت).


فن دست‌تو، کمرگيرى براى اجراء فن مشک سقا (آونگ) (۱) و فن سوبلس (۲)
فن دست‌تو، کمرگيرى براى اجراء فن مشک سقا (آونگ) (۱) و فن سوبلس (۲)

فن دست‌تو کمرگيري، استارت
فن دست‌تو کمرگيري، استارت

- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فنون سوبلس و سالتو، اگر حريف مستقيماً به پل رود و اين فن، زيبا اجراء شود ۵ امتياز فنى و اگر مستقيم به پل رود،۳ امتياز فنى و با اجراء فن استارت، اگر حريف مستقيم به پل رود ۳ امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد.