پس‌کاسه با پا در حالت زير دو خم در گارد موافق

- طريقهٔ گرفتن :

مجرى فن در گارد موافق، با يک حرکت سرعتى به‌طرف حريف يورش مى‌برد و در حالى که دست گارد مجرى در انتهاء ران پاى غيرگارد حريف و دست غيرگارد او مچ پاى گارد حريف را در حالت سر رو مى‌گيرد، زير دو خم حريف را مطابق شکل (زير دو خم استارتى در گارد موافق در حالت خورجين تکان) در اختيار مى‌گيرد.


- روش اجراء :

بعد از گرفتن فن، مجرى با قرار دادن پاى گارد خود از داخل به پشت‌ پاى ستون شدهٔ حريف (پاى غيرگارد حريف)، با يک عمل اهرم‌کارى و فشار به‌طرف عقب، او را از پشت ميانکوب مى‌کند.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، فن پس‌کاسه با پا در زير دو خم در گارد موافق اگر حريف مستقيم به پل رود، سه امتياز فنى و اگر غير مستقيم به پل رود، دو امتياز منفى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که عمل پل‌شکن کامل انجام شود، حريف ضربهٔ فنى مى‌گردد (شکل - فن پس‌کاسه با پا در زير دو خم در گارد موافق).


فن پس‌کاسه با پا در زير دو خم در گارد موافق
فن پس‌کاسه با پا در زير دو خم در گارد موافق

زير دو خم، درخت‌کَن، ميانکوب در حالت دو پا روکار، در گارد موافق (Double leg pickup and front take down)

- طريقهٔ گرفتن :

مجرى، زير دو خم حريف را از بالاى زانو به حالت سر رو با يک حرکت سرعتى مى‌گيرد.


- روش اجراء :

مجرى بعد از گرفتن زير دو خم حريف، با بردن بدن خود، به زير مرکز ثقل بدن حريف، او را از روى تشک بلند مى‌کند (درخت‌کن مى‌نمايد) و در حالى که هر دو پاى حريف را محکم به هم جفت کرده، با يک حرکت چرخشى پاهاى حريف را به سمت دست غيرگارد خود مى‌برد و بالاتنهٔ او را از سمت دست گارد خود به روى تشک ميانکوب مى‌کند.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن زير دو خم، درخت‌کن، ميانکوب در حالت دوپا روکار،در گارد موافق اگر حريف مستقيم به پل رود، سه امتياز فنى و اگر غير مستقيم به پل رود، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که شانه‌هاى حريف با تشک تماس پيدا کند، ضربهٔ فنى مى‌شود.


مجرى بايد به‌منظور جلوگيرى از وارد آمدن آسيب به حريف در مرحلهٔ ميانکوب، زانوى پاى گارد خود را که در اين تصوير پاى راست است به روى تشک قرار دهد (شکل - زير دو خم، درخت‌کَن، ميانکوب در حالت دو پا روکار، در گارد موافق).


زير دو خم، درخت‌کَن، ميانکوب در حالت دو پا روکار، در گارد موافق
زير دو خم، درخت‌کَن، ميانکوب در حالت دو پا روکار، در گارد موافق

زير دو خم، درخت‌کَن، ميانکوب در حالت يک پا روکار، در گارد موافق (Double leg pickup and inside turnover)

- طريقهٔ گرفتن :

مجرى زير دو خم حريف را در گارد موافق به حالت سر رو با يک حرکت سرعتى از بالاى زانو مى‌گيرد.


- روش اجراء :

مجرى بعد از گرفتن زير دو خم حريف، با بردن بدن خو به زير مرکز ثقل بدن حريف، او را از روى تشک بلند مى‌کند (درخت‌کن مى‌کند) و همزمان، دست غيرگارد خود را به داخل پاهاى حريف برده، پاى غيرگارد او را از داخل مى‌گيرد و سپس با يک حرکت چرخشي، پاهاى حريف را به سمت دست غيرگارد خود برده، بالاتنهٔ او را از سمت دست گارد خود به روى تشک ميانکوب مى‌کند.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، زير دو خم، درخت‌کَن، ميانکوب در حالت يک پا روکار، در گارد موافق اگر حريف مستقيم به پل رود، سه امتياز فنى و اگر غير مستقيم به پل رود، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که شانه‌هاى حريف با تشک تماس پيدا کند، ضربهٔ فنى مى‌شود.


مجرى بايد براى جلوگيرى از وارد آمدن آسيب به حريف، در مرحلهٔ ميانکوب، زانوى پاى گارد خود را که در اين تصوير پاى راست است به روى تشک قرار دهد (شکل - زير دو خم، درخت‌کَن، ميانکوب در حالت يک پا روکار، در گارد موافق).

زير دو خم، درخت‌کَن، ميانکوب در حالت يک پا روکار، در گارد موافق
زير دو خم، درخت‌کَن، ميانکوب در حالت يک پا روکار، در گارد موافق