کليد سالتو (Outside)(Chicken wing)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، کشتى‌گير مجرى از يک سمت در پشت او به گونه‌اى قرار مى‌گيرد که پاى جلوئى او به حالت ستون‌شده و پاى عقبى او به‌صورت زانو زده به روى تشک قرار دارد، در اين حالت، مجرى با دست عقبى خود، کمر حريف را و با دست جلوئى خود، مچ دست نزديک او را مى‌گيرد و سپس آن را به‌طرف عقب کشيده، زير بغل دست جلوئى خود قرار مى‌دهد و او را محکم مى‌گيرد (شکل - طريقهٔ گرفتن فن کليد از مچ).


طريقهٔ گرفتن فن کليد از مچ
طريقهٔ گرفتن فن کليد از مچ

- روش اجراء :

۱. در اين حالت، مجرى دست عقبى خود را از زير به دور بازوى دست نزديک حريف قرار داده، آن را محکم مى‌گيرد و در حالى به بالاتنهٔ حريف فشار وارد مى‌کند، در يک لحظه به‌طور ناگهانى پاهاى خود را به‌طرف جلو حرکت مى‌دهد و دست گرفته‌شدهٔ او را به روى سينهٔ خود مى‌کشد و در يک حرکت چرخشي، حريف را به زير کشيده، از پشت به روى پل مى‌برد (شکل - اجراء فن کليد سالتو با گرفتن دست حريف).


اجراء فن کليد سالتو با گرفتن دست حريف
اجراء فن کليد سالتو با گرفتن دست حريف

۲. در اين حالت، مجرى دست عقبى خود را از بالاى کمر حريف به زير بغل دست دور او برده، بازوى دست دور او را مى‌گيرد و سپس در حالى که به بالاتنهٔ حريف فشار وارد مى‌کند، در يک لحظه به‌طور ناگهاني، پاهاى خود را به‌طرف جلو حرکت داده، بالاتنهٔ حريف را به روى سينهٔ خود مى‌کشد و در يک حرکت چرخشي، حريف را از پشت به روى پل مى‌برد (شکل - اجراء فن کليد سالتو با گرفتن هر دو دست حريف).


اجراء فن کليد سالتو با گرفتن هر دو دست حريف
اجراء فن کليد سالتو با گرفتن هر دو دست حريف

۳. در اين حالت، مجرى با دست عقبى خود، کمر حريف را گرفته، درحالى که به بالاتنهٔ حريف به‌طرف جلو فشار وارد مى‌کند، در يک لحظه به‌طور ناگهانى پاهاى خود را به طرف جلو حرکت مى‌دهد و بالاتنهٔ حريف را به روى سينهٔ خود کشيده، در يک حرکت چرخشى از پشت، حريف را به روى پل مى‌برد (شکل - اجراء فن کليد سالتو با گرفتن کمر و دست حريف).


اجراء فن کليد سالتو با گرفتن کمر و دست حريف
اجراء فن کليد سالتو با گرفتن کمر و دست حريف

- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن کليد سالتو مطابق هر يک از سه روش مذکور، در مبحث”طريقه گرفتن کليد سالتو“ حريف به روى پل رفته، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود.