کليد قيچى از سمت مخالف، در حالت ولو شده با گرفتن مچ حريف (Outside hook)(Chicken wing)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک ولو شده، کشتى‌گير مجرى از يک سمت در پشت او واقع مى‌شود و با دست جلوئى خود، دست نزديک حريف را از قسمت آرنج و با دست عقبى خود، مچ دست دور او را از بالا که به زير بغل حريف مى‌برد مى‌گيرد و کاملاً به حريف مى‌چسبد و سنگينى خود را به روى او مى‌آورد، به‌طورى‌که به او اجازهٔ بلند شدن و نشستن را نمى‌دهد. در اين وضع، امکان رهائى دست‌ گرفته‌شدهٔ حريف وجود ندارد.


- روش اجراء :

در اين حالت، مجرى با حرکت از سمت پائين‌تنهٔ حريف به‌طرف ديگر بدن او، و با فشارى که به کمر حريف وارد مى‌کند، مچ گرفته‌شدهٔ دست دور او را مى‌کشد و به‌تدريج با چرخش به‌طرف بالاتنهٔ حريف، او را به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، کليد قيچى از سمت مخالف، در حالت ولو شده با گرفتن مچ حريف، حريف به روى پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کليد قيچى از سمت مخالف، در حالت ولو شده با گرفتن مچ حريف).


فن کليد قيچى از سمت مخالف، در حالت ولو شده با گرفتن مچ حريف
فن کليد قيچى از سمت مخالف، در حالت ولو شده با گرفتن مچ حريف

کليدکشى از مچ (Outside hook)(Chicken wing)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، مجرى از يک سمت در پشت او به حالتى که روى هر دو پا زانو زده است، قرار مى‌گيرد و با دست جلوئى خود مچ دست نزديک حريف را با دست عقبى خود که به زير بغل دست نزديک حريف مى‌برد، مچ دست ديگر خود را مى‌گيرد.


- روش اجراء:

در حالت، کليدکشى از مچ مجرى با کشيدن دست گرفته‌شدهٔ حريف به‌طرف عقب و ستون کردن پاى جلوى خود، در حالى که با دست جلوئى خود، مچ دست حريف را گرفته، با دست عقبى خود، به سر و گردن حريف فشار وارد مى‌کند، تا حريف کاملاً در اختيار بگيرد و مانع از بلند شدن او شود. در اين لحظه، مجرى مى‌تواند با انجام عمل قيچى و حرکت چرخشى به طرف بالاتنهٔ حريف، او را به روى پل ببرد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، کليدکشى از مچ در حالت نشسته، حريف ممکن است به روى پل رود و دو امتياز به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کليدکشى از مچ در حالت نشسته).


فن کليدکشى از مچ در حالت نشسته
فن کليدکشى از مچ در حالت نشسته

کليد بارانداز

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، کشتى‌گير مجرى از يک سمت در پشت حريف به حالت زانو زده قرار مى‌گيرد و با دست عقبى خود، کمر حريف را و با دست جلوئى خود، آرنج دست نزديک او را مى‌گيرد و آن را در زير بغل خود به‌‌طور محکم مى‌فشارد.


- روش اجراء :

در حالت، کليد بارانداز مجرى با دست عقبى خود که کمر حريف را گرفته، حريف را به حالت مشک سقا به روى کمر خود مى‌کشد و در حالى که سر حريف را به روى تشک قرار مى‌دهد، زير بدن او را خالى کرده، حريف را به روى پل مى‌رود.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن کليد بارانداز، حريف به روى پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کليد بارانداز).


فن کليد بارانداز
فن کليد بارانداز