کليد قيچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن مچ دست حريف (Outside)(Chicken wing)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، کشتى‌گير مجرى از يک سمت در پشت او، به گونه‌اى قرار مى‌گيرد که پاى جلوئى او به‌صورت ستون شده و پاى عقبى او به‌صورت زانو زده به روى تشک قرار دارد، در اين حالت، مجرى با دست عقبى خود از بالا مچ دستِ دور حريف را از زير بغل او مى‌گيرد تا نتواند از خاک بلند شود. سپس با دست جلوئى خود از قسمت آرنج، دست نزديک حريف را به شکلى مى‌گيرد که ساعد خود را از زير بغل حريف به‌طرف پشت او برده با سينهٔ خود محکم به بدن و دست‌ِ گرفته‌شدهٔ حريف مى‌چسبد تا امکان رهائى و بيرون آمدن دست حريف وجود نداشته باشد.


- روش اجراء :

در اين حالت، مجرى با حرکت به‌طرف بالاتنهٔ حريف و فشار به روى کمر و کشيدن مچِ گرفته‌شدهٔ او، ستون حريف را خراب مى‌کند و او را ولو مى‌سازد و سپس با حرکتِ چرخشى به طرف بالاتنهٔ حريف و انجام عمل قيچي، حريف را به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، کليد قيچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن مچ دست حريف، حريف به روى پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کليد قيچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن مچ دست حريف).


فن کليد قيچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن مچ دست حريف
فن کليد قيچى از سمت موافق در حالت نشسته با گرفتن مچ دست حريف

کليد قيچى از سمت مخالف، در حالت ولو شده با گرفتن کمر حريف (Outside hook)(Chicken wing)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک ولو شده، کشتى‌گير مجرى از يک سمت در پشت او قرار مى‌گيرد و با دست جلوئى خود، دست نزديک حريف را از قسمت آرنج و با دست عقبى خود، کمر او را بالا مى‌گيرد و کاملاً به حريف مى‌چسبد و سنگينى خود را به روى او وارد مى‌آورد، به‌طورى‌که به او اجازهٔ بلند شدن و نشستن را نمى‌دهد و امکان رهائى دست گرفته‌شدهٔ حريف، وجود ندارد.


- روش اجراء :

در اين حالت، مجرى با حرکت از سمت پائين‌تنهٔ حريف به‌طرف ديگر بدن او و با فشارى که به کمر حريف وارد مى‌کند، به‌تدريج با چرخش به‌طرف بالاتنهٔ حريف و رها نمودن دستى که به دور کمر او قرار دارد و گرفتن سر و گردن او، حريف را به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، کليد قيچى از سمت مخالف، در حالت ولو شده با گرفتن کمر حريف، حريف به روى پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن کليد قيچى از سمت مخالف، در حالت ولو شده با گرفتن کمر حريف).


فن کليد قيچى از سمت مخالف، در حالت ولو شده با گرفتن کمر حريف
فن کليد قيچى از سمت مخالف، در حالت ولو شده با گرفتن کمر حريف

کليد عقربک (Body Scissors)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، مجرى از يک سمت در پشت حريف روى پاهاى خود مى‌ايستد سپس دست نزديک حريف را از قسمت آرنج با دست جلوئى خود مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در حالت، کليد عقربک مجرى بعد از گرفتن دست حريف، با يک حرکت سرعت، پاى عقبى خود را از سمت ديگر حريف به روى تشک قرار مى‌دهد و با کشش بالاتنهٔ حريف به‌وسيلهٔ دست گرفته‌شدهٔ او به‌طرف عقب، حريف را از پشت به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن کليد عقربک، حريف به روى پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود(شکل - فن کليد عقربک).


فن کليد عقربک
فن کليد عقربک