انواع گارد با توجه به تقابل گاردهاى دو کشتى‌گير در مقابل هم

گارد موافق

هرگاه دو کشتى‌گير با گاردى يکسان، در مقابل هم قرار گيرند، داراى گاردى موافق هستند.


- هر دو چپ‌گارد :

در حالت ”هر دو چپ‌گارد“، هر دو کشتى‌گير با گارد چپ در مقابل هم قرار مى‌گيرند (شکل - گارد موافق، در حالتى که هر دو کشتى‌گير چپ‌گارد هستند).


گارد موافق، در حالتى که هر دو کشتى‌گير چپ‌گارد هستند.
گارد موافق، در حالتى که هر دو کشتى‌گير چپ‌گارد هستند.

- هر دو راست‌گارد :

در حالت ”هر دو راست گارد“، هر دو کشتى‌گير با گارد راست در مقابل هم قرار مى‌گيرند (شکل - گارد موافق، در حالتى که هر دو کشتى‌گير راست‌گارد هستند).


گارد موافق، در حالتى که هر دو کشتى‌گير راست‌گارد هستند.
گارد موافق، در حالتى که هر دو کشتى‌گير راست‌گارد هستند.

- هر دو جفت‌گارد :

در حالت ”هر دو جفت‌گارد“، هر دو کشتى‌گير، داراى گارد ژاپنى هستند (شکل - گارد موافق، در حالتى که هر دو کشتى‌گير جفت‌گارد هستند).


گارد موافق، در حالتى که هر دو کشتى‌گير جفت‌گارد هستند.
گارد موافق، در حالتى که هر دو کشتى‌گير جفت‌گارد هستند.

گارد مخالف

هرگاه دو کشتى‌گير با گاردى متفاوت، در مقابل هم قرار گيرند، داراى گاردى مخالف هستند.


- مجرى راست و مدافع چپ :

در اين حالت، کشتى‌گير مجري، راست‌گارد و کشتى‌گير مدافع چپ‌گارد است (شکل - گارد مخالف، حالتى که کشتى‌گير مجرى راست‌گارد و مدافع چپ‌گارد است).


گارد مخالف، حالتى که کشتى‌گير مجرى راست‌گارد و مدافع چپ‌گارد است.
گارد مخالف، حالتى که کشتى‌گير مجرى راست‌گارد و مدافع چپ‌گارد است.

- مجرى چپ و مدافع راست :

در اين حالت، کشتى‌گير مجري، چپ‌گارد و کشتى‌گير مدافع راست‌گارد است (شکل - گارد مخالف، حالتى که کشتى‌گير مجرى چپ‌گارد و مدافع راست‌گارد است).


گارد مخالف، حالتى که کشتى‌گير مجرى چپ‌گارد و مدافع راست‌گارد است.
گارد مخالف، حالتى که کشتى‌گير مجرى چپ‌گارد و مدافع راست‌گارد است.

گارد مختلط

هرگاه دو کشتى‌گير با گاردى متفاوت در مقابل هم قرار گيرند، به‌طورى‌که يکى از آنها داراى گارد ژاپنى (جفت‌گارد) و ديگرى داراى گارد چپ و يا راست باشد، تقابل آن دو گارد را مختلط مى‌گويند.


- مجرى جفت و مدافع چپ :

در اين حالت، کشتى‌گير مجرى داراى گارد ژاپنى و کشتى‌گير مدافع داراى گارد چپ مى‌باشد (شکل - گارد مختلط، در حالتى که مجرى جفت‌گارد و مدافع چپ‌گارد است).


گارد مختلط، در حالتى که مجرى جفت‌گارد و مدافع چپ‌گارد است.
گارد مختلط، در حالتى که مجرى جفت‌گارد و مدافع چپ‌گارد است.

- مجرى جفت و مدافع راست:

در اين حالت، کشتى‌گير مجرى داراى گارد ژاپنى و کشتى‌گير مدافع داراى گارد راست مى‌باشد (شکل - گارد مختلط، در حالتى که مجرى جفت‌گارد و مدافع راست‌گارد است).


گارد مختلط، در حالتى که مجرى جفت‌گارد و مدافع راست‌گارد است.
گارد مختلط، در حالتى که مجرى جفت‌گارد و مدافع راست‌گارد است.

- مجرى راست و مدافع جفت :

در اين حالت کشتى‌گير داراى گارد راست و کشتى‌گير مدافع داراى گارد ژاپنى مى‌باشد (شکل - گارد مختلط، در حالتى که مجرى راست‌گارد و مدافع جفت‌گارد است).


گارد مختلط، در حالتى که مجرى راست‌گارد و مدافع جفت‌گارد است.
گارد مختلط، در حالتى که مجرى راست‌گارد و مدافع جفت‌گارد است.

- مجرى چپ و مدافع جفت :

در اين حالت، کشتى‌گير مجرى داراى گارد چپ و کشتى‌گير مدافع داراى گارد ژاپنى مى‌باشد (شکل - گارد مختلط، در حالتى که مجرى چپ‌گارد و مدافع جفت‌گارد است).


گارد مختلط، در حالتى که مجرى چپ‌گارد و مدافع جفت‌گارد است.
گارد مختلط، در حالتى که مجرى چپ‌گارد و مدافع جفت‌گارد است.