در حالت يک دست و دو دست

هنگامى که کشتى‌گير مدافع، با فنونى مانند کول‌انداز، پيچ‌پيچک، آسياب بادى و غيره، که يک دست او از سوى کشتى‌گير مجرى گرفته شده، به روى پل رفته باشد و مجرى اقدام به پل‌شکن مى‌کند، کشتى‌گير مدافع در يک لحظهٔ مناسب، پاها را از روى تشک به بالا پرتاب کرده، با حرکت بالانس از پل‌شکن رها مى‌شود و سپس با چرخش به پشت مجرى با انجام عمل دست تو، او را خاک مى‌کند (شکل - مهارت رهائى از پل در حالت يک دست دو دست، حريف به خاک مى‌رود).


مهارت رهائى از پل در حالت يک دست دو دست، حريف به خاک مى‌رود.
مهارت رهائى از پل در حالت يک دست دو دست، حريف به خاک مى‌رود.

در حالت يک دست گردن از پهلو

هنگامى که کشتى‌گير مدافع با فنونى مانند فن کمر و فنون مشابه آن از سوى کشتى‌گير مجرى به روى پل رفته است و سر و گردن و يک دست او، در اختيار مجرى قرار دارد و مجرى با عمل قيچى کردن پاها اقدام به پل‌شکن مى‌کند، در اين لحظه، کشتى‌گير مدافع، دست آزاد خود را به زير تنهٔ مجرى برده، به پهلو در جهت او مى‌چرخد، آنگاه با ستون کردن پاها به روى تشک و از جا برخاستن، کمر مجرى را گرفته، تعادل او را به‌هم مى‌زند و او را در خاک مى‌نشاند (شکل - مهارت رهائى از پل در حالت يک دست گردن از پهلو، حريف به خاک مى‌رود).


مهارت رهائى از پل در حالت يک دست گردن از پهلو، حريف به خاک مى‌رود.
مهارت رهائى از پل در حالت يک دست گردن از پهلو، حريف به خاک مى‌رود.