در تمرينات سه‌نفرهٔ پل‌سازي، امنيت و محافظت از کشتى‌گير مجرى به حداکثر مى‌رسد.


- تمرينات پل‌سازى سه‌نفره :

در تمرين پل‌سازى سه‌نفره ، کشتى‌گير مجري، با دو نفر کمکى که دست‌هاى او را گرفته‌اند، از پشت به روى پل عقب مى‌رود و دوباره بلند مى‌شود. سپس همين عمل تکرار مى‌گردد (شکل - تمرين پل‌سازى سه‌نفره).


تمرين پل‌سازى سه‌نفره
تمرين پل‌سازى سه‌نفره