فن توپ‌گيرى يکى از فنون مهم در واليبال پيشرفته محسوب مى‌شود. اجراء اين مهارت طبعاً به آمادگى بدنى قابل توجهى نياز دارد.


- وضعيت ايستاده:

در اين حالت پاها از مفصل زانو کم‌تر خميدگى دارد. از اين‌رو فراگير در حالت تقريباً ايستاده به اجراء اين مهارت اقدام مى‌کند (تصوير زير)- وضعيت خميده:

در اين حالت خميدگى پاها از ناحيهٔ مفصل زانو بيشتر مى‌شود، به‌طورى که بدن فراگير (مرکز ثقل) به زمين نزديک‌تر مى‌شود (تصوير زير).- وضعيت نشسته:

فراگير در اين حالت با خم کردن زانوها، کاملاً به سطح زمين نزديک مى‌شود. نکتهٔ مهم و قابل توجه‌اى که در هر سه وضعيت (ايستاده، خميده، نشسته) کاملاً به چشم مى‌خورد. صاف بودن پشت فراگيران در هنگام اجراء اين مهارت است (تصوير زير).