تمرينات در تکنيک ساعد

فراگيران در دو گروه جداگانه در دو سوى تور مقابل يکديگر قرار مى‌گيرند. مربى از آنان مى‌خواهد ابتدا توپ را با ساعد دريافت کنند و سپس با فن پنجه آن را براى يار مقابل از روى تور ارسال نمايند. هر فراگيرى پس از انجام اين تمرين در حالت دو، به انتهاى صف گروه خود رفته، براى حرکت بعدى آماده مى‌شود. اجراء اين تمرين در تکرارهاى متوالى براى کسب مهارت بيشتر فراگيران ادامه مى‌يابد (تصوير زير).فراگيران در حالى که در يک صف و در مقابل مربى ايستاده‌اند، سعى مى‌کنند توپى را که براى آنها پرتاب مى‌شود، با تکنيک ساعد به سمت هدف موردنظر (حلقهٔ بسکتبال) ارسال نمايند و سپس به ‌دنبال توپ رفته، آن را در سبد توپ‌ها قرار دهند (چنانچه در محل تمرين حلقهٔ بسکتبال وجود نداشت، مى‌توان با مشخص کردن يک هدف بر روى ديوار و يا با استفاده از حلقهٔ متحرک تمرين را انجام داد). فراگيران بايد پس از انجام تمرين به انتهاى صف رفته، براى حرکت بعد آماده شوند. براى تحرک بيشتر، مربى توپ را به نقاط مختلف زمين پرتاب مى‌کند تا فراگيران با سرعت بيشتر حرکت کرده، توپ را با فن ساعد به هدف مورد نظر ارسال نمايند (تصوير زير).


بدون توپ

فراگيران در داخل زمين واليبال قرار مى‌گيرند و در حالت ثابت وضعيت دست‌ها را همراه ساير اهرم‌هاى بدن به نمايش مى‌گذارند. آنگاه آموزگار يکايک فراگيران را کنترل و حرکات آنها را اصلاح مى‌کند. مى‌توان به فراگيران آموزش داد که با سه شماره سريعاً دست‌ها را در وضعيت ساعد قرار دهند (تصوير زير). شماره ۱. جلو آوردن دست‌ها، شماره ۲. قرار دادن يک دست در داخل دست ديگر، شماره ۳. نزديک کردن شست‌ها به هم.- فراگيران به شکلى در زمين مستقر مى‌شوند که بتوانند بدون برخورد با يکديگر حرکات بدون توپ را انجام دهند. از فراگيران خواسته مى‌شود براى دريافت توپ فرضى به سمت جلو، عقب، راست و چپ حرکت کنند. در اين حالت نحوهٔ حرکت و وضعيت دست‌هاى آنان از سوى آموزگار کنترل و اصلاح مى‌شود (تصاوير زير)


با توپ

- تمرين يک نفره:

از فراگيران خواسته مى‌شود که هر کدام توپ خود را به هوا پرتاب کرده، سپس در وضعيت ساعد آن را دريافت نمايند (تصاوير زير).اين تمرين با يک بار زمين خوردن توپ انجام مى‌شود. آنگاه از فراگيران خواسته مى‌شود که همين حرکت را در جهات مختلف انجام دهند. چنانچه حرکات موردنظر به‌وسيلهٔ فراگيران بدون اشکال صورت گرفت، از آنان خواسته مى‌شود که توپ را بدون برخورد با زمين به‌طور متوالى در وضعيت عمومى دريافت و ارسال نمايند (تصوير زير)- تمرين دو نفره:

فراگيران دو به دو به فاصلهٔ تقريبى ۴ متر در مقابل يکديگر در داخل زمين مستقر مى‌شوند. در اين تمرين يکى از فراگيران مجرى و ديگرى به‌عنوان هدف با پرتاب کردن توپ بازيکن مقابل را در انجام تمرين کمک مى‌کند. پس از چندين بار تکرار و اصلاح حرکات جاى بازيکنان تعويض مى‌شود. در پايان تمرين بازيکن پرتاب کننده توپ، تغيير جا مى‌دهد و در اين حالت بازيکن دريافت کننده، توپ را به محل جديد ارسال مى‌کند (تصوير زير)- تمرين سه نفره و گروهى:

تمرينات سه نفره و گروهى را که در مبحث فن پنجه ارائه شد با فن ساعد ترکيب کرده، از فراگيران مى‌خواهند که توپ‌ها را با دو ضربه (ساعد و پنجه) به بازيکن مقابل و... ارسال کنند. (تصوير زير)


نکات ايمنى

در اين تمرين بيشتر فشارها بر مفصل مچ پا و زانو و عضلات ران و... وارد مى‌شود. همچنين در اثر جابه‌جائى فراگيران که در اسرع وقت انجام مى‌گيرد، احتمال کشيدگى عضلات پا وجود دارد. بنابراين لازم است قبل از تمرين فنون خصوصاً نواحى مذکور کاملاً گرم شود.


- اغلب ديده مى‌شود که برخى از فراگيران در هنگام دريافت توپ با ساعد از جمع کردن برخى از انگشتان (انگشت نشانه) خوددارى مى‌کنند. اين امر خصوصاً در اين مقطع از آموزش احتمال آسيب‌ديدگى انگشت را فراهم مى‌سازد، که بايد تذکرات لازم در اين مورد، به فراگيران داده شود.


- سعى شود در هنگام (پنجه، ساعد و...) فراگيران در مقابل هم و در امتداد يکديگر قرار گيرند تا بتوانند حرکات يکديگر را زير نظر داشته باشند. از قرار دادن فراگيران در پشت سر هم جداً خوددارى شود زيرا در هنگام جابه‌جائى امکان برخورد شديد بين آنها وجود دارد.