دفاع در واقع واکنشى است که در مقابل قدرت حمله صورت مى‌گيرد. هدف از دفاع اين است که توپ به داخل زمين خود راه پيدا نکند. بايد به‌خاطر داشت که وضعيت دفاع در مقابل پاس‌هاى مختلف متفاوت است. در واليبال مدرن اکثر تيم‌هاى صاحب نام جهان آموزش و تمرين اين فن را در رأس برنامه‌هاى تمرينى خود قرار مى‌دهند، زيرا اجراء صحيح و مثبت اين فن علاوه بر کسب امتياز