انواع فن پاس پنجه

- پاس با يک دست:

براى اجراء اين فن کافى است که کليه شرايط اصول تکنيکى پاس با دو دست را رعايت کنيم، منتهى بايد به‌خاطر داشت که دريافت و ارسال توپ در اين وضعيت صرفاً با يک دست صورت مى‌گيرد (تصوير زير)- پاس پشت:

وضعيت بدن فراگير در هنگام دريافت توپ تقريباً شبيه وضعيت پاس معمولى مى‌باشد. ولى در لحظه ارسال، سر و بالاتنه بازيکن به سمت عقب متمايل مى‌شود. لازم است پاس‌دهنده پس از اجراء فن مسير توپ را تا جاى امکان تعقيب نمايد (تصوير زير).- پاس در حال پرش:

انواع پاس پنجه را مى‌توان در حالت پريدن انجام داد. (تصوير زير)


نکات ايمنى

در هنگام انجام تمرينات فن پنجه بايد صرفاً از توپ معمولى واليبال استفاده کرد و از به‌کارگيرى ساير توپ‌هاى ورزشى (فوتبال، بسکتبال و...) که خصوصاً در اين مقطع از آموزش (پايه)، انگشتان فراگيران را دچار آسيب جدى مى‌کند خوددارى شود.


- هميشه قبل از تمرين پنجه، لازم است اهرم‌هاى درگير (انگشتان) کاملاً گرم و آماده شوند.


- در هنگام تمرين لازم است محوطهٔ بازى خالى از هر گونه شيء يا مانع باشد، چنانچه تور واليبال نصب گرديده بايد کاملاً از برخورد فراگيران با تور و ميله آن ممانعت نمود.


- خصوصاً لازم است در هنگام تمرين و بازى ميله سفت کنندهٔ سيم بکسُل از چرخ‌دنده آن جدا شده، محل مربوطه با ابر ضخيم يا وسيلهٔ مناسب ديگر پوشانيده شود تا در اثر برخورد فراگيران با آن خطرى متوجه بازيکنان نشود.