فن پنجه از ظرافت و دقت خاصى برخودار است، بر همين اساس پاس‌دهنده‌ها (پاسورها) ارزش و اعتبار کار خود را در اجراء صحيح و دقيق اين مهارت‌ها مى‌دانند.

دريافت توپ

اين قسمت از فن شامل مرحله‌اى است که توپ در مسير ميدان ديد فراگير قرار مى‌گيرد، دست‌ها به استقبال توپ مى‌رود و آن را در درون پنجه‌ها که به‌صورت ظرفى کروى شکل درآمده جاى مى‌دهد. اين مرحله با کمى مکث همراه است، زاويهٔ مفصل آرنج کاهش پيدا مى‌کند و دست‌ها به بدن نزديک مى‌شوند. پاها از مفصل زانو خم شده، بدن به سمت پائين متمايل مى‌گردد. در واقع در اين مرحله از آموزش مى‌توان بدن را به فنرى تشبيه کرد که در اثر نيروى وارده جمع مى‌شود (تصوير زير).


ارسال توپ

اين مرحله از تکنيک از لحظه‌اى آغاز مى‌شود که توپ دريافت شده توسط پنجه‌هاى فراگير به‌طرف هدف موردنظر رها مى‌شود. بايد توجه داشت که حالت دست‌ها درست عکس حالت دريافت مى‌باشد، بدين معنى که در اينجا زاويهٔ مفصل آرنج زياد مى‌شود و دست