به تمرينى گفته مى‌شود که با اجراء آن بازيکنان تحت فشار بيشترى قرار مى‌گيرند. به‌عنوان مثال از بازيکن خواسته مى‌شود که مهارت را در تکرارهاى بيشتر و در فاصلهٔ زمانى کم‌تر به اجراء درآورد. بنابراين همکاران محترم مى‌توانند ضمن رعايت اصول اينگونه تمرينات، شيوه‌هاى مختلفى از تمرينات را انتخاب کرده، به اجراء درآورند.

تمرين تکنيک پنجه‌

مربى در داخل زمين در محل استقرار پاسور مى‌ايستد، آنگاه فراگير در مرکز زمين براى دريافت توپ جاگيرى مى‌کند. در اين وضعيت، مربى توپ‌ها را به نقاط مختلف زمين پرتاب مى‌کند تا فراگير با حرکت به سمت جلو، عقب، راست و چپ، به دريافت و ارسال توپ بپردازد. رفته‌رفته سرعت پرتاب توپ افزايش يافته، فراگير نيز براى پاسخ به آنها بر سرعت حرکت خود مى‌افزايد. در اين تمرين از يک نفر پاس دهنده براى دريافت توپ‌ها و قرار دادن آنها در داخل سبد استفاده مى‌شود.


تمرين تکنيک پنجه‌ با پرتاب يکنواخت توپ به مرکز زمين تکرار مى‌شود، با اين تفاوت که فراگير پس از هر دريافت، بايد به‌سرعت حرکت کرده، يکى از گوشه‌هاى زمين را لمس نمايد و مجّدداً براى دريافت توپ در مرکز زمين آماده شود. تعداد تکرارها و مسافت حرکت فراگير به نقاط مختلف زمين، برحسب توانائى او، از جانب مربى تعيين مى‌شود.

تمرين تکنيک ساعد

مربى به همراه کمک خود در يکى از نيمه‌هاى زمين (نزديک خط يک‌سوم) مستقر مى‌شود. در زمين مقابل فراگيران به ترتيب، براى دريافت توپ‌هاى ارسالى جاگيرى مى‌کنند. هر فراگير بايد پس از دريافت و ارسال توپ، خط زير تور يا خط انتهائى زمين را لمس نمايد. لازم است از فراگيران خواسته شود که توپ‌ها را پس از دريافت به محلى که کمک کننده ايستاده (محل استقرار پاسور) ارسال کنند. اين را مى‌توان با لمس خطوط کنارى زمين نيز انجام داد (تصوير زير).يکى از فراگيران به ترتيب در انتهاى زمين و در جهت تور مستقر مى‌شود. از گروهى ديگر خواسته مى‌شود که با در دست داشتن توپ، در مجاورت خط يک‌سوم به‌صورت يک نيم دايره جاگيرى نمايند. آنگاه با فرمان مربي، فراگيران به ترتيب (از سمت راست يا چپ) براى او توپ پرتاب مى‌کنند. دريافت کننده موظف است با تکنيک ساعد توپ را برگشت دهد. رفته‌رفته از فراگيران خواسته مى‌شود که ضمن رعايت نوبت، توپ‌ها را سريع‌تر پرتاب يا به آن ضربه بزنند. براى جلوگيرى از پراکندگى توپ‌ها، مى‌توان تمرين را با رعايت نکات ايمنى آن در مجاورت ديوار انجام داد (تصوير زير).


تمرين تکنيک سرو

نيمکت‌ها را در دو گوشهٔ مخالف زمين و به فاصلهٔ يک متر از خطِ طولى قرار داده، صندلى را در دو گوشه زمين بگذاريد. دو تيم سه تا شش نفرى تشکيل دهيد و از آنها بخواهيد به تناوب سرو زده، نيمکت و صندلى را هدف قرار دهند. تيمى که موفق به زدن صندلى شد ۵ امتياز دريافت خواهد کرد و اگر توپ بين نيمکت و خط کنارى فرود آيد براى آن سه امتياز منظور مى‌شود. در پايان تيمى که به امتياز ۲۰ رسيد برنده خواهد بود، اجراء نوع سرو به انتخاب فراگيران بستگى دارد (تصوير زير).


تمرين تکنيک توپ‌گيرى

فراگيران، يکى پس از ديگرى در انتهاى خط سرو مى‌ايستند. آنگاه مربى در نزديک تور ايستاده، براى فراگير در نقاط مختلف توپ پرتاب مى‌کند. فراگير سعى مى‌کند توپ‌هاى ارسالى را با ساعد، پنجه و يا غلت و شيرجه پاسخ دهد. براى رعايت نکات ايمنى مى‌توان از تشک‌هاى کمک آموزشى استفاده کرد (تصوير زير). مى‌توان با قرار دادن يک صندلى در انتهاى زمين، مسير حرکت را مشخص کرد.


تمرين تکنيک آبشار

مربى در حالى که در نزديک تور ايستاده، از فراگيران مى‌خواهد که در منطقهٔ ۴ زمين مستقر شوند. آنگاه با پرتاب توپ‌هاى پى در پي، هر يک از فراگيران را به اجراء آبشار وادار مى‌کند. تعداد تکرارها به توانائى هر يک از فراگيران بستگى دارد. لازم است پرتاب‌ها به‌صورت پاس بلند انجام شود که فراگير فرصت حرکت به سمت عقب (جابه‌جائي) را براى هر تکرار داشته باشد. اين تمرين از مناطق ۲ و ۳ زمين نيز انجام مى‌شود (تصوير زير).مربى به همراه يکى از فراگيران به‌طور متناوب از نقاط مختلف براى مهاجم، توپ پرتاب مى‌کند. آبشارزن بايد پس از هر آبشار مجدّداً به حالت اوليه برگشت نموده، براى حرکت بعدى آماده شود (تصوير زير).مربى به ترتيب سه توپ را براى آبشارزن به مناطق چهار و سه و دو پرتاب مى‌کند. مهاجم، بايد پس از هر آبشار سريع به حالت اوليه برگشته، به‌سرعت براى زدن آبشار دوم حرکت کند. بازيکن دوم نيز آنچه را که بازيکن اول انجام داده، اجراء مى‌کند. پس از آنکه دو بازيکن خسته شدند جاى آنها با دو بازيکن ديگر عوض مى‌شود (تصوير زير).


تمرين تکنيک دفاع روى تور

مربى به همراه فردِ کمک کننده، در نزديکِ خط يک‌سوم مى‌ايستد. در اين حالت در زمين مقابل يکى از فراگيران در وضعيت آماده براى دفاع روى تور مستقر مى‌شود. آنگاه مربى با پرتاب توپ به مناطق چهار و سه و دو از فراگير مى‌خواهد که با تکنيک صحيح و جابه‌جائى به موقع توپ‌هاى ارسالى را دفاع نمايد. اين تمرين به‌صورت دو نفره و حتى سه نفره نيز قابل اجراء است (تصوير زير).مربى توپى را به آرامى آبشار مى‌زند تا بازيکن دفاع کند و سپس توپى را براى وى پرتاب مى‌کند تا آبشار بزند. پس از آن، توپ ديگرى را به انتهاى زمين پرتاب مى‌کند تا فراگير شيرجه رفته، آن را بگيرد. اين تمرين که در واقع ترکيبى از فنون واليبال است، در تکرارهاى متوالى نيز قابل اجراء است (تصوير زير).