تقويت مهارت پنجه و ساعد در شرايط بازى

در يک طرف تور، يک بازيکن و در طرف ديگر آن دو بازيکن مستقر مى‌شوند. بازيکن اول از پشت خط حمله (يک‌سوم) و از روى تور پاس پنجه مى‌زند و خود را از زير تور به‌طرف ديگر مى‌رود و جاى خود را با بازيکن طرف ديگر عوض مى‌کند. اين تمرين به همين ترتيب با تعويض جاى بازيکنان ادامه مى‌يابد. اين تمرين را مى‌توان به‌صورت پاس پرشى نيز انجام داد (تصوير زير).در هر طرف تور سه بازيکن مستقر مى‌شوند. يک بازيکن داخل محوطه حمله و پشت به تور و دو بازيکن ديگر در پشت محوطه قرار مى‌گيرد. در اين حالت يکى از بازيکنان، توپ را به بازيکن داخل خط حمله پاس مى‌دهد تا او آن را به‌طرف ديگر تور ارسال کند. بازيکن دريافت‌کننده در زمين مقابل نيز همين روش را انجام مى‌دهد و به همين صورت تمرين ادامه مى‌يابد. بازيکنان، مطابق شکل جاى خود را عوض مى‌کنند (تصوير زير).دو بازيکن، يکى در منطقهٔ دو و ديگرى در منطقهٔ سه نزديک تور مى‌ايستند. يک بازيکن نيز در طرف خارج خط انتهائى (عقبي) زمين مستقر مى‌شود. در اين حالت بازيکنى که در منطقهٔ سه ايستاده، توپ را با پاس پنجه به وسط ميدان مى‌فرستد. آنگاه بازيکن انتهاى زمين به‌طرف توپ حرکت کرده آن را به بازيکن منطقهٔ دو ارسال مى‌کند. اين بازيکن مجدّداً به‌جاى خود برمى‌گردد و براى دريافت بعدى آماده مى‌شود. اين تمرين تا خسته شدن بازيکن انتهاى زمين ادامه مى‌يابد و سپس جاى او با ديگرى عوض مى‌شود (تصوير زير).زمين واليبال مطابق شکل به دو قسمت مساوى تقسيم مى‌شود. در دو طرف تور، فراگيران در گروه‌هاى سه نفرى مقابل يکديگر مى‌ايستند. در اين حالت، مربى که در خارج زمين ايستاده توپ را در جريان بازى قرار مى‌دهد. فراگيران در هر زمين توپ را با سه ضربه به‌صورت پاس پنجه به زمين مقابل ارسال مى‌کنند و فوراً از زير تور عبور کرده و با وارد کردن سه ضربه به توپ، آن را مجدداً به زمين مقابل ارسال مى‌کنند.


همين تمرين نيز در قسمت ديگر زمين انجام مى‌شود و کمک مربى توپ را در جريان بازى قرار مى‌دهد (تصوير زير). هر گروه که بيشترين رفت و برگشت را انجام دهد، به‌عنوان برنده انتخاب مى‌شود.


تقويت مهارت پنجه، ساعد، سرو، آبشار در شرايط بازى

در هر طرف تور چهار بازيکن مستقر مى‌شوند. يک بازيکن داخل محوطه حمله و پشت به تور به‌عنوان پاس دهنده انجام وظيفه مى‌کند. دو بازيکن ديگر، يکى در منطقهٔ ۴ و ديگرى در منطقهٔ ۲ در پشت خط يک‌سومِ زمين مستقر مى‌شوند و چهارمين بازيکن نيز در منطقهٔ ۶ زمين (وسط) مى‌ايستد. در زمين مقابل هم بازيکنان به همين ترتيب جاگيرى مى‌کنند. در اين حالت ابتدا، يکى از بازيکنان زدنِ سرو را انجام مى‌دهد و بازى مقابل شکل شروع مى‌شود. براى اينکه بتوان بازکنان بيشترى را در بازى شرکت داد، بايد زمين واليبال را به دو قسمت مساوى تقسيم کرد (تصوير زير).


تقويت مهارت پنجه، ساعد، سرو، آبشار و دفاع روى تور در شرايط بازى

در اين تمرين مربى در پشت خط يک‌سوم مستقر مى‌شود و به‌جاى پرتاب کردن توپ‌ها، سرو مى‌زند. در طرف ديگر زمين بازيکنان مطابق شکل مى‌ايستند و به تمرين ادامه مى‌دهند. نحوه چرخش به اين صورت است که مدافع ميانى جاى پاسور را گرفته، پس از آن دريافت کننده مى‌شود. آنگاه براى آبشار زدن خود را آماده مى‌کند (تصوير زير).


تمرين در شرايط کامل بازى

شش نفر از فراگيران در يک نيمه از زمين قرار مى‌گيرند. مربى در حالى که بر روى يک ميز ايستاده، توپ را از بالاى تور به‌صورت آبشار يا جاخالى مى‌زند. بازيکنان پس از دريافت توپ، آن را به زمين مقابل مى‌فرستند. مربى سپس توپ ديگرى را مى‌زند که اين بار فراگيران بايد دفاع روى تور را انجام داده و براى برگشت توپ، تمام شرايط بازى را رعايت کنند. اين تمرين با زدن سرو هم انجام مى‌شود، و سرعت بازى را مى‌توان با ارسال توپ‌هاى پى در پى تا حدامکان افزايش داد (تصوير زير).