تکنيک در لغت به معنى فن تعبير شده است، ولى منظور از آن در ورزش و به‌خصوص در واليبال به‌کار گرفتن صحيح اهرم‌هاى بدن در اجراء مهارت‌هاى مورد نظر است. لازم به يادآورى است که در ورزش‌هاى گروهى مثل واليبال تنها يک فن کامل کننده تمام حرکات نمى‌باشد، بلکه براى انجام مقصود بايد از ترکيب فنون مختلف استفاده کرد.