تمرينات شيوه‌هاى دفاع

مربى در نزديک خط يک‌سوم زمين مستقر مى‌شود و توپ را به‌صورت مستقيم يا مايل آبشار مى‌زند. در اين حالت، مدافع روى نيمکت ايستاده، با حرکت به چپ و راست، توپ را دفاع مى‌کند. در صورت نبودِ نيمکت مطمئن، با پائين آوردن ارتفاع تور، اين تمرين بر روى زمين انجام مى‌شود (تصوير زير).در اين تمرين مربى در نزديک تور ايستاده، براى مهاجمان در مناطق (۲،۳،۴) توپ پرتاب مى‌کند، آنها پس از انجام حرکت سه گام توپ را آبشار مى‌زنند. در زمين مقابل يک نفر مدافع مستقر مى‌شود و با تغيير جاى خود از آنها دفاع مى‌کند. لازم است زمان پرتاب توپ براى آبشار، طورى تنظيم شود که مدافع براى اجراء اين فن فرصت کافى داشته باشد (تصوير زير).دفاع دو بازيکن در مقابل يک بازيکن حمله، مهاجم توپ خود را بلند به نقاط مختلف تور پرتاب کرده، آبشار مى‌زند؛ مدافعان با تنظيم وضعيت خود توپ‌ها را دفاع مى‌کنند؛ هر بار که مدافعان موفق به دفاع شوند، يک امتياز دريافت مى‌کنند و هر بار که مهاجم توپ را در داخل ميدان فرود آورد يک امتياز خواهد گرفت. پس از هر دور بازي، برنده تعيين مى‌شود و جاى مهاجم با يکى از مدافعان عوض مى‌شود (تصوير زير).مربي، نزديک تور مى‌ايستد و براى مهاجمان مناطقِ چهار و دو به‌طور متناوب توپ پرتاب مى‌کند تا آنها آبشار بزنند. در طرف ديگر تور، مدافع ميانى (منطقهٔ سه) با تغيير جاى خود به کمک دو بازيکن مدافع کنارى رفته و دفاع دو نفره را انجام مى‌دهند. لازم است ارتفاع توپ‌هاى پرتاب شده براى مهاجمان، بلند انجام شود تا فرصتِ کافى براى مدافع ميانى در نزديک شدن به مدافعان کنارى وجود داشته باشد (تصوير زير).سه بازيکن، دفاع روى تور انجام مى‌دهند. مربى در هنگامى که در زمين مقابل ايستاده توپ را از روى تور براى مهاجم پرتاب مى‌کند. وى پس از دريافت توپ آن را به پاسور مى‌دهد و سپس براى آبشار زدن آماده مى‌شود. به مهاجم نبايد اجازه انداختن جاخالى داده شود. مهاجم قبل از چرخش بايد پنج امتياز کسب کرده باشد (تصوير زير).