تاکتيک در لغت به معنى صف‌آرائي، تدبير جنگي، کارداني، سياست، طرح و نقشه و... به‌کار رفته است. علّامه دهخدا در لغت‌نامه، اين واژه را يک لفظ در زبان فرانسه دانسته که در زبان فارسى هم مورد استفاده مى‌باشد و در کل اين لغت را ”روش حصول و کاميابى و موفقيت“ مى‌داند، از اين‌رو با توجه به اين مقدمه تاکتيک را در بازى مى‌توان به اين صورت تعريف کرد: به‌ کارگيرى فن يا فنون با سياست و تدبير خاص در رقابت‌ها، براى نيل به موفقيت ”تاکتيک“ ناميده مى‌شود.