تمرين با توپ

کارآموزان هر يک توپى را در دست گرفته، به‌صورت دايره مى‌ايستند، آنگاه به فرمان معلم توپ را به دور کمر مى‌چرخانند. سپس با خم شدن، توپ را در ناحيه‌ زانوها از وسط پاها به‌صورت عدد هشت لاتين در مسيرهاى مختلف به حرکت درمى‌آورند. اين حرکات به دلخواه و در تکرارهاى مختلف انجام مى‌شود (تصاوير زير)با توجه به تذکر داده شده اين تمرين را با در اختيار داشتن دو عدد توپ انجام مى‌دهيم. فراگيران را به دو دسته تقسيم مى‌کنيم. آنها در دو صف و در مجاور هم قرار مى‌گيرند. به سرگروه هر دسته يک عدد توپ داده مى‌شود. به دستور مربى هر گروه سعى مى‌کند توپ را از وسط پاها دست به‌دست داده تا به انتهاى گروه برسد. همان‌طور که ملاحظه مى‌شود اين تمرين را مى‌توان به يک تمرين رقابتى تبديل کرد و گروهى که زودتر توپ را به نفر آخر گروه خود مى‌رسانند مورد تشويق قرار داد. (تصاوير زير)بازيکنان در دو گروه به حالت آماده مى‌ايستند. سرگروه با در دست داشتن توپ به فرمان مربى در حاليکه توپ را با سرعت به زمين زده طول زمين واليبال را طى مى‌کند و در برگشت آن را روى زمين هُل مى‌دهد. اين تمرين را مى‌توان به‌صورت رقابتى در شکل‌هاى مختلف و با تعداد توپ بيشتر انجام داد (تصاوير زير). بديهى است تمام نفرات هر گروه اين تمرين را تکرار مى‌کنند.