لاستيک راکت (Rubber)

قسمت روئى لايهٔ راکت لاستيک است که ضخامت آن مى‌تواند بين ۱ تا ۲ ميلى‌متر باشد. لاستيک راکت داراى يک سطح صاف و يک سطح دونه‌دار است. اگر لاستيک را طورى روى راکت بچسبانيد که سطح صاف آن رو به‌طرف خارج قرار گيرد به آن رويهٔ معمولى يا صاف (Pips in) گويند و به‌دليل صاف بودن سطح راکت پيچ بيشترى مى‌توان به توپ داد. (شکل زير) اما اگر لاستيک را طورى بچسبانيد که دونه‌هاى آن به‌طرف خارج (Pips out) باشد و به اصطلاح سطح راکت دون باشد، به‌دليل اينکه سطح تماس توپ و لاستيک کم مى‌شود، به توپ پيچ کمترى مى‌دهد و براى ضربه‌هاى پيچ‌دار مناسب نيست (شکل زير).


دون‌هاى لاستيک

- دون کوتاه و پهن:

در اين نوع دون که مى‌تواند هم به‌‌صورت استوانه‌اى و هم به شکل مخروط ناقص باشد، به‌دليل اينکه سطح تماس توپ و لاستيک زياد مى‌شود، پيچ توپ بيشتر مى‌شود (البته نه به اندازه‌ٔ رويهٔ صاف). از اين نوع رويه، بازيکنان دفاعى و بعضاً مبتديان نيز مى‌توانند استفاده کنند (شکل زير).


- دون بلند و باريک:

در اين نوع لاستيک چون ارتفاع هر دون زياد است وقتى توپ به آن برخورد مى‌کند ضرب و پيچ توپ گرفته مى‌شود و توپ بدون پيچ به‌طرف حريف برمى‌گردد؛ از اين‌رو اين نوع لاستيک يکى از انواع لاستيک‌هاى ضد پيچ محسوب مى‌شود (شکل زير).


- دون مخروط واژگون:

اين نوع دون که سطح آن زياد ولى پايه‌هاى آن ضعيف و باريک است کيفيتى مشابه دون بلند و باريک دارد و ضد پيچ محسوب مى‌شود. با اين تفاوت که توپ‌ها را مواج‌تر به‌طرف حريف برمى‌گرداند. (شکل زير) در شرايطى که شما از رويه‌ٔ راکت‌هاى توأم (ابر و لاستيک) استفاده مى‌کنيد، مجبور هستيد هنگام تعويض رويهٔ راکت ابر آن را هم تعويض نمائيد. به‌طور کلى، ضخامت رويهٔ راکت (ابر و لاستيک يک طرف راکت) و چسب آن نبايد از ۴ ميلى‌متر تجاوز کند و اگر از راکت تخته‌اى (راکت فاقد ابر) استفاده مى‌کنيد حداکثر ضخامت لاستيک در يک طرف راکت شما ۲ ميلى‌متر مى‌تواند باشد.


لاستيک ضد پيچ (Anti Spin Rubber)

برخى از بازيکنان براى اينکه پيچ توپ حريف را خنثى کنند و ضعف‌هاى تکنيکى، تاکتيکى و جسمانى خود را بپوشانند و به اصطلاح با حقّه و کلک از حريف امتياز بگيرند از لاستيک ضد پيچ استفاده مى‌کنند. ما استفاده از اين نوع رويه‌ را، مخصوصاً براى مبتديان و نوجوانان، توصيه نمى‌کنيم زيرا اين امر، مانع از يادگيرى و اجراء صحيح تکنيک‌ها و پيشرفت ورزشکاران مى‌شود.

راکت ترکيبى (Combination Racket)

اگر يک طرف راکت داراى رويهٔ معمولى و طرف ديگر داراى رويهٔ ضد پيچ باشد به آن ”راکت ترکيبى“ مى‌گويند. (شکل زير).