ابر يا اسفنج (Sponge)

ابر راکت که لايهٔ ميانى است و بين سطح چوب و لاستيک قرار دارد، مى‌تواند بين ۵/۰ تا ۵/۲ ميلى‌متر ضخامت داشته باشد و از هر رنگى نيز انتخاب شود.


راکتى که فاقد ابر (اسفنج) باشد راکت تخته‌اى نام دارد و باتوجه به اينکه در بازى‌هاى امروزى پيچ نقش مهمى را دارد و با راکت تخته نمى‌توان پيچ مناسبى به توپ وارد کرد، از اين‌رو، راکت تخته‌اى در بين بازيکنان کمتر کاربرد دارد.

ابرها از نظر فشر دگی

- ابر نرم (شُل):

ابر نرم، چون داراى منافذ زيادى است، وقتى توپ به آن برخورد مى‌کند در آن فرو مى‌رود و با جهش (سرعت) کم برمى‌گردد؛ از اين‌رو براى بازيکنان مبتدى و دفاعى مناسب است. شکل زير.- ابر متوسط (از نظر فشردگى ):

اين ابر، منافذ کمترى نسبت به ابر نرم دارد و وقتى توپ به آن برخورد مى‌کند کمتر در آن فرو مى‌رود و در نتيجه جهش بيشترى دارد؛ از اين‌رو براى بازيکنانى که شيوهٔ بازى آنها کنترلى است بهتر است. (شکل زير)- ابر سفت:

اين نوع ابر داراى منافذ اندک است. وقتى توپ به آن برخورد کند در آن کم فرو مى‌رود و با سرعت زياد برمى‌گردد؛ از اين‌رو براى بازيکنان حمله‌اى مناسب است. (شکل زير)امروزه تنها، کارخانه‌هاى توليد راکت در چين نسبت به توليد ابر جداگانه اقدام مى‌کنند، اما کارخانه‌هاى ساير کشورها رويهٔ راکت دو لايهٔ (ابر و لاستيک) توأم را توليد مى‌کنند و اطلاعات مربوط به رويهٔ راکت را بر روى بسته‌هاى حاويِ رويه درج مى‌نمايند.