۱. بازيکن الف ـ از ناحيهٔ بک‌هند، با فورهند سرويس ساده‌ٔ بلند به قسمت‌هاى مختلف ميز حريف مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با فورهند و بک‌هند و ضربهٔ ساده پاسخ دلخواه مى‌دهد (شکل زير).پس از اينکه در ضربه‌هاى سادهٔ فورهند و بک‌هند مهارت کافى به‌دست آورديد مى‌توانيد همين تمرينات را به‌صورت کات توى ميز انجام دهيد.