فورهند از دو نقطه

۱. مربى با توپ زياد مرتب با فورهند يا يا بک‌هند به نقاط چپ و وسط ميز بازيکن توپ مى‌فرستد.

۲. بازيکن در حرکت، تمرين ضربهٔ فورهند مى‌کند (شکل زير).


فورهند ـ بک‌هند در حرکت

۱. مربى با توپ زياد مرتب به فورهند يا بک‌هند به نقاط فورهند و بک‌هند بازيکن توپ مى‌فرستد.

۲. بازيکن در حرکت با ضربه‌هاى فورهند و بک‌هند توپ را برگشت مى‌دهد (شکل زير).


بک‌هند ـ فورهند و حرکت، فورهند

۱. مربى با فورهند و بک‌هند دو توپ به بک‌هند و يک توپ به فورهند مى‌زند.

۲. بازيکن اولين ضربه را بک‌هند، دومين ضربه را فورهند از ناحيهٔ بک‌هند و سومين ضربه را با حرکت به‌طرف توپ فورهند مى‌زند (شکل زير).


فورهند به نقطهٔ مشخص

۱. چند شيء روى ميز طرف مربى گذاشته مى‌شود و بازيکن بايد توپ را به آن اشياء بزند.

۲. مربى توپ را با پيچ زيرى (کات) يا ضربهٔ ساده مى‌زند و بازيکن با کات يا ضربهٔ فورهند ساده سعى مى‌کند توپ را به هدف (اشياء) بزند (شکل زير).


کات فورهند و بک‌هند دور از ميز

۱. مربى مرتب به نقاط چپ و راست ميز با زاويهٔ تقريباً زياد توپ سريع مى‌زند.

۲. بازيکن در حرکت با کات فورهند و بک‌هند جواب مى‌دهد.

۳. مربى بايد به‌تدريج سرعت توپ زدن را افزايش دهد تا بازيکن بتواند با حرکات منظم درست کار کند (شکل زير).


کات دور و نزديک

۱. مربى با سرعت زياد ضربه‌ٔ فورهند به انتهاى ميز مى‌زند تا بازيکن مجبور شود به عقب برود و کات دور از ميز بزند و سپس مربى کات توى ميز مى‌زند تا بازيکن به جلو بيايد و کات بزند.

۲. بازيکن پس از زدن کات دور از ميز بايد فوراً با يک جهش براى زدن کات به‌طرف ميز بيايد (شکل زير).