ضربهٔ تو ميزى بک‌هند در سمت چپ ميز

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ تو ميزى بک‌هند به‌طور موازى در سمت چپ ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با حرکت به سمت راست، با ضربهٔ تو ميزى بک‌هند توپ را روى همان مسير برگشت مى‌دهد (شکل زير).


ضربهٔ تو ميزى بک‌هند در سمت راست ميز

۱. بازيکن الف ـ با حرکت به سمت راست، ضربهٔ تو ميزى بک‌هند به‌طور موازى در سمت راست ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با ضربهٔ تو ميزى بک‌هند، توپ را روى همان مسير برگشت مى‌دهد (شکل زير).


ضربهٔ تو ميزى فورهند، در قطر ميز

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ تو ميزى فورهند با کمى پيچ زيرى به‌صورت کنترلى در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ عملى مشابه عمل بازيکن الف انجام مى‌دهد (شکل زير).


ضربهٔ تو ميزى فورهند، در وسط ميز

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ تو ميزى فورهند در وسط ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ عملى مشابه عمل بازيکن الف انجام مى‌دهد (شکل زير).


ضربهٔ تو ميزى فورهند در سمت راست ميز

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ تو ميزى فورهند را به‌طور موازى در سمت راست ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با حرکت به سمت چپ ميز خود، با ضربهٔ تو ميزى فورهند توپ را روى همان مسير برگشت مى‌دهد (شکل زير).


ضربهٔ تو ميزى فورهند از ناحيهٔ بک‌هند

۱. بازيکن الف ـ از گوشهٔ بک‌هند ميز با فورهند ضربهٔ تو ميزى به ناحيهٔ بک‌هند حريف به‌طور قطرى مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ عملى مشابه عمل بازيکن الف انجام مى‌دهد (شکل زير).


ضربهٔ تو ميزى فورهند در سمت چپ ميز

۱. بازيکن الف ـ با حرکت به سمت چپ، ضربهٔ تو ميزى فورهند به‌طور موازى در سمت چپ ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با ضربهٔ تو ميزى فورهند توپ را روى همان مسير برگشت مى‌دهد (شکل زير).تمرين ضربهٔ تو ميزى فورهند و تقويت نقطهٔ فرود و کنترل توپ با اجراء کامل و صحيح حرکت دست پس از انجام اين تمرينات پيشنهاد مى‌شود به‌منظور هماهنگى بين ضربهٔ تو ميزى بک‌هند و تو ميزى فورهند و همچنين تقويت نقطهٔ فرود و حرکت پا تمرينات شمارهٔ ده تا بيست و هشت را با ضربهٔ تو ميزى فورهند و بک‌هند انجام دهيد. ضمناً به‌منظور کوتاه نگهداشتن ضربه‌هاى برگشتى،


تا حد امکان سعى کنيد به توپ قبل از اوج ضربه بزنيد (مثلاً وقتى حتى توپ حدود ۵ سانتى‌متر جهش کرد با ضربهٔ تو ميزى آن را برگشت دهيد).