يک بک‌هند يک فورهند از ناحيهٔ بک‌هند، حريف فقط بک‌هند

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند کنترلى در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ عملى مشابه انجام مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ ضمن چرخش بدن و حرکت پا، با فورهند ضربهٔ کنترلى مى‌زند.

۴. بازيکن ب ـ مجدداً ضربهٔ بک‌هند در قطر ميز مى‌زند (شکل زير).


هر دو نفر يک بک‌هند، يک فورهند از ناحيهٔ بک‌هند

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند کنترلى در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ عملى مشابه انجام مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ ضمن چرخش بدن و حرکت پا با فورهند ضربه کنترلى مى‌زند.

۴. بازيکن ب ـ مثل بازيکن الف ـ ضمن چرخش بدن و حرکت پا با فورهند ضربهٔ کنترلى مى‌زند (شکل زير).


يک فورهند موازى، يک فورهند ضربدرى، حريف بک‌هند موازى، فورهند ضربدرى

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ فورهند کنترلى موازى مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ ضربهٔ بک‌هند موازى مى‌زند.

۳. بازيکن الف ـ فورهند کنترلى در قطر ميز مى‌زند

۴. بازيکن ب ـ ضمن حرکت پا، فورهند قطر ميز مى‌زند (شکل زير).


يک بک‌هند ضربدرى،يک بک‌هند موازى،حريف بک‌هند ضربدر، فورهند موازي

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ عملى مشابه انجام مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند موازى به فورهند حريف مى‌زند.

۴. بازيکن ب ـ ضمن حرکت پا ضربهٔ فورهند موازى مى‌زند (شکل زير).


بک‌هند موازى،فورهند ضربدر، حريف برعکس

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند موازى مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ فورهند موازى جواب مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ ضمن چرخش بدن و حرکت پا فورهند به بک‌هند حريف مى‌زند.

۴. بازيکن ب ـ بک‌هند در قطر ميز مى‌زند (شکل زير).

بک‌هند از وسط ميز به فورهند و بک‌هند

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند از وسط ميز به فورهند حريف مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با فورهند به وسط ميز حريف برگشت مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ با بک‌هند اين بار به بک‌هند حريف مى‌زند.

۴. بازيکن ب ـ ضربهٔ بک‌هند به وسط ميز حريف مى‌زند (شکل زير).