یک نفر فورهند ، یک نفر بک‌هند در وسط میز (روی خط وسط)

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ فورهند کنترلى در وسط ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با بک‌هند روى همان مسير برگشت مى‌دهد (شکل زير).


فورهند دو نقطه، حريف يک نقطه

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ فورهند کنترلى در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ ضربهٔ فورهند کنترلى مشابه جواب مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ ضربهٔ فورهند کنترلى به‌طور موازى مى‌زند.

۴. بازيکن ب ـ ضربهٔ بک‌هند کنترل موازى برگشت مى‌دهد (شکل زير).


يک نفر فورهند، يک نفر بک‌هند موازى سمت چپ

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ فورهند کنترلى در سمت چپ ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با بک‌هند روى همان مسير برگشت مى‌دهد (شکل زير).


بک‌هند دو نقطه، حريف يک نقطه

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند قطر ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ ضربهٔ بک‌هند مشابه برگشت مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند موازى مى‌زند.

۴. بازيکن ب ـ ضربهٔ فورهند موازى جواب مى‌دهد (شکل زير).


فورهند دو نقطه، حريف يک نقطه

۱. بازيکن الف ـ فورهند در منطقهٔ ۱ مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با فورهند روى همان مسير برگشت مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ فورهند در منطقهٔ ۲ مى‌زند.

۴. بازيکن ب ـ ضمن حرکت پا با فورهند به فورهند حريف برگشت مى‌دهد (شکل زير).


فورهند سه نقطه

۱. بازيکن الف ـ فورهند کنترلى در منطقهٔ ۱ مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با فورهند روى همان مسير برگشت مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ فورهند در منطقهٔ ۲ مى‌زند.

۴. بازيکن ب ـ ضمن حرکت پا مجدداً روى همان مسير با فورهند برگشت مى‌دهد.

۵. بازيکن الف ـ فورهند در منطقهٔ ۳ مى‌زند.

۶. بازيکن ب ـ ضمن حرکت پا باز هم روى همان مسير برگشت مى‌دهد (شکل زير).


بک‌هند دو نقطه

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند به منطقهٔ ۱ مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با بک‌هند روى همان مسير برگشت مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ بک‌هند در منطقهٔ ۲ مى‌زند.

۴. بازيکن ب ـ ضمن حرکت پا، با بک‌هند روى همان مسير برگشت مى‌دهد (شکل زير).


بک‌هند سه نقطه

۱. بازيکن الف ـ بک‌هند در منطقه‌ٔ ۱ مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با بک‌هند روى همان مسير برگشت مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ بک‌هند در منطقهٔ ۲ مى‌زند.

۴. بازيکن ب ـ ضمن حرکت پا مجدداً روى همان مسير برگشت مى‌دهد.

۵. بازيکن الف ـ بک‌هند در منطقهٔ ۳ مى‌زند.

۶. بازيکن ب ـ ضمن حرکت پا باز هم روى همان مسير برگشت مى‌دهد (شکل زير).