فورهندِ کنترلى، در قطر ميز

۱. بازيکن الف ـ ضربه‌ٔ فورهند به‌طور کنترلى (رفت و برگشت منظم) در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ عملى مشابه عملِ بازيکن الف انجام مى‌دهد (شکل زير).فورهند کنترلى،در وسط ميز

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ فورهند به‌طور کنترلى در وسط ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ عملى مشابه عملِ بازيکن الف انجام مى‌دهد (شکل زير).


فورهند کنترلى،در سمت چپ ميز

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ فورهند کنترلى در سمت چپ ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با فورهند توپ را روى همان مسير برگشت مى‌دهد (شکل زير).


فورهند کنترلى،در سمت راست ميز

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ فورهند کنترلى در سمت راست ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با فورهند توپ را روى همان مسير برگشت مى‌دهد (شکل زير).


فورهند کنترلى،از ناحيه بک‌هند

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ فورهند کنترلى در قطر ميز (از ناحيهٔ بک‌هند) مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ عملى مشابه عملِ بازيکن الف انجام مى‌دهد. (شکل زير).


بک‌هند کنترلى، در قطر ميز

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند کنترلى در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ علمى مشابه عملِ بازيکن الف انجام مى‌دهد. (شکل زير).


بک هند کنترلى، در وسط ميز

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند کنترلى در وسط ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ عملى مشابه عملِ بازيکن الف انجام مى‌دهد (شکل زير)


بک‌هند کنترلى در سمت چپ ميز

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند کنترلى در سمت چپ ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با بک‌هند توپ را روى همان مسير برگشت مى‌دهد (شکل زير).


بک‌هند کنترلى، در سمت راست ميز

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند کنترلى در سمت راست ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با بک‌هند توپ را روى همان مسير برگشت مى‌دهد (شکل زير).


يک نفر بک‌هند، يک نفر فورهند از ناحيهٔ بک‌هند به‌صورت کنترلى در قطر ميز

۱. بازيکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند کنترلى در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ با فورهند از ناحيهٔ بک‌هند ضربهٔ کنترلى در قطر ميز مى‌زند (شکل زير).