پس از اينکه تبحر کافي، در زدن ضربه‌هاى ساده (بدون پيچ) به‌دست آوريد لازم است طرز پيچ دادن به توپ را فرابگيرد زيرا در تنيس روى ميزِ جهانِ امروز، پيچ (چرخش) نقش عمده‌اى را در پيروزى بازيکنان ايفاء مى‌نمايد.


قبل از اينکه عملاً از فنون پيچ‌دار در بازى استفاده کنيد بهتر است تا حدودى با محورهاى‌ پيچ (چرخش) توپ و انواع آن آشنا شويد.

محورها

مى‌دانيد که هر جسم کروى مى‌تواند حول محورهاى فرضى خود چرخش نمايد. توپ تنيس روى ميز نيز از اين قاعده مستثنا نيست. توپ هم مانند کرهٔ زمين داراى محور نيست اما وقتى چرخش مى‌کند خود به خود داراى محور مى‌شود. مى‌دانيد که وقتى به توپ ضربه مى‌زنيد، اگر نيرو به مرکز ثقل توپ وارد نشود باعث چرخش توپ مى‌شود. توپ، چرخش‌هاى مختلفى مى‌تواند داشته باشد و با توجه به نوعِ چرخش، داراى محور مخصوص به آن چرخش مى‌شود.


- محور افقى چپ و راست (راست و چپ):

زمانى که توپ داراى پيچ روئى و يا پيچ زيرى باشد، حول اين محور چرخش مى‌کند. به‌جز ضربه‌هاى ساده، اکثر ضربه‌ها در تنيس روى ميز با استفاده از اين محور انجام مى‌گيرد. به‌طور مثال، اگر بخواهيد از فن کات و يا از فن لوپ استفاده نمائيد، بايد توپ را حول اين محور (افقى چپ و راست) به گردش درآوريد (شکل زير).- محور عمودى (بالا و پائين):

اگر بخواهيد با استفاده از اين محور به توپ پيچ بدهيد به دو صورت مى‌توانيد عمل کنيد؛ يکى اينکه به توپ از راست به چپ پيچ بدهيد (پيچ پهلوئى از راست) و ديگر اينکه به توپ از چپ به راست پيچ بدهيد (پيچ پهلوئى از چپ). (شکل زير).در جريان عادى بازي، اين محور کاربرد چندانى ندارد. از اين محور اغلب در سرويس‌ها، آن هم سرويس با پيچ پهلوئى استفاده مى‌شود.


- محور افقى جلو و عقب:

اگر بخواهيد با استفاده از اين محور به توپ پيچ بدهيد، چرخش توپ از راست به چپ است و يا از چپ به راست انجام مى‌شود (شکل زير).به‌طور کلى از اين محور، به‌ندرت در بازى استفاده مى‌شود، اما وقتى بخواهيد و يا مجبور باشيد از فن پيچ پيچک (که نوعى شيرين‌کارى است) در بازى استفاده کنيد، بايد از اين محور کمک بگيريد. البته اگر اين محور کاملاً افقى انتخاب شود توپ فقط به‌طرف راست و يا چپ چرخش مى‌کند و حرکتى به‌طرف جلو يا به‌طرف حريف ندارد؛ از اين‌رو لازم است اين محور کمى مايل انتخاب شود تا توپ، گذشته از چرخش به طرفين، حرکت به‌طرف جلو نيز داشته باشد.