حرکات غلط در ضربهٔ بک‌هند

- اگر دست زياد بالا بيايد توپ به خارج از ميز مى‌رود.

- اگر دست به‌طرف جلو حرکت کند توپ توى تور مى‌رود.

- اگر فقط از مچ براى ضربه زدن استفاده شود نقطهٔ فرود دقيق نيست.

- اگر زاويهٔ زير بغل بيش از حد زياد شود و آرنج بالاتر از ساعد قرار گيرد، غالباً توپ توى تور مى‌رود.

- اگر دست به‌طرف جلو يا پهلو کشيده شود، توپ توى تور و يا از کنار ميز به خارج مى‌رود.

روش‌هاى تمرينى ضربهٔ بک‌هند

براى يادگيرى بهتر اين فن نيز، لازم است از ابتدائى‌ترين حالت شروع کنيد و به‌تدريج تمرينات مشکل‌تر را انجام دهيد. ضمناً دقت در نقطهٔ فرود و کنترل توپ در يادگيرى بهتر مهارت، نقش عمده‌اى ايفاء مى‌کند.


۱. هر دو نفر نزديک ميز بايستيد و مشابه روش‌هاى تمرينى فورهند، تور را از ميز باز کنيد و فقط توپ را در قطر سمت چپ ميز، بدون رعايت حرکت صحيح دست، در رفت و برگشت قرار دهيد (شکل زير).


۲. با همان وضعيت و شرايط تمرين (۱)، اين بار سعى کنيد حرکت دست شما صحيح باشد و در قطر ميز ضربه بزنيد و حتى‌المقدور رفت و برگشت توپ زياد باشد.


۳. با همان وضعيت بدون تور، اين بار سعى کنيد با وضعيت صحيح حالت آماده (وضعيت پاها و زواياى بدن) و حرکت صحيح دست، توپ را در قطر ميز در رفت و برگشت قرار دهيد.


۴. در اين مرحله تور را روى ميز نصب کنيد و تمرين (۳) را انجام دهيد و سعى کنيد بدون اينکه توپ خراب شود حداقل ۲۵ بار رفت و برگشت داشته باشد (شکل زير).۵. اين بار، با رعايت درست ايستادن و حرکت صحيح ضربهٔ بک‌هند، توپ را به‌طور موازى در وسط ميز به‌طور کنترلى بزنيد. بديهى است محل ايستادن شما کمى به سمت راست تغيير مى‌کند (شکل زير)- به‌علت اينکه تمرين ضربهٔ بک‌هند، از ناحيهٔ فورهند (يعنى در قطر فورهند) روى حرکت صحيح دست تأثير منفى دارد تمرين بک‌هند از ناحيهٔ فورهند توصيه نمى‌شود.


- پس از انجام تمرينات فوق، وقتى توانائى اجراء صحيح ضربهٔ بک‌هند را به‌دست آوريد، مى‌توانيد از روش‌هاى ديگر تمرين بک‌هند و همچنين توأم فورهند و بک‌هند استفاده نمائيد.