درايو لوپ (Drive LooP)

درايو لوپ که به تاپ اسپين نيز معروف است از سرعت زيادى برخوردار است، لذا به آن لوپ با سرعت نيز مى‌گويند. شرط اجراء يک درايو لوپ خوب، زمان‌سنجى مناسب (انتخاب زمان مناسب براى ضربه زدن) و لمس خوبِ توپ (تماس خوب راکت با توپ) و اجراء سريع و انفجارى آن است. البته در کارهاى آموزشى و براى يادگرى درايو لوپ، بهتر است سرعت زيادى به‌کار نبريد و با نيروى متوسط نسبت به اجراء درايو لوپ اقدام نمائيد و زمانى که در اجراء آن تبحر و مهارت زيادى به‌دست آوريد، آنگاه سرعت اجراء درايو لوپ را زياد کنيد. کاربرد فورهند درايو لوپ آسان‌تر از بک‌هند درايو لوپ است، لذا اصولاً بازيکنان از فورهند درايو لوپ استفاده مى‌کنند.

درايو لوپِ فورهند (Forehand Drive Loop)

- مرحلهٔ قبل از ضربه:

پاها را مانند وضعيت ضربهٔ فورهند، به‌طور عقب ـ جلو قرار دهيد (البته زاويهٔ بدن نسبت به ميز کمى بيشتر شود، يعنى پاى راست را بيشتر به عقب ببريد). سنگينى بدن را روى پاى عقب (راست) قرار دهيد. ساعد را به‌طرف پائين و عقبِ بدن، کمى پائين‌تر از کمر ببريد، مچ دست خود به سمت پائين باشد و زاويهٔ راکت را بسته نگهداريد (شکل زير).- مرحلهٔ هنگام ضربه:

همزمان با حرکت سريع مچ و ساعد حول محور بازو به‌طرف جلو بالا و سمت راست، بالاتنه را به بالا حرکت دهيد و وقتى توپ از اوج پائين مى‌آيد راکت را با زاويهٔ بسته به نقاط بالائى آن (۱ و ۲) بکشيد (شکل زير).- مرحلهٔ بعد از ضربه:

حرکت دست را به جلو و بالا ادامه دهيد، بالاتنه روبه‌روى ميز قرار گيرد و سنگينى بدن را به پاى جلو منتقل کنيد (شکل زير).


درايو لوپِ بک‌هند (Backhand Drive Loop)

اجراء فن بک‌هند درايو لوپ مشکل‌تر از فورهند درايو لوپ است زيرا بايستى از مچ دست بيشتر استفاده شود و مچ نقش اساسى در اجراء اين فن دارد.


- مرحلهٔ قبل از ضربه:

پاى راست را کمى جلوتر از پاى چپ قرار دهيد (ايستادن به حالت رو به ميز امکان استفاده از چرخش کمر را کم مى‌کند اما مشکلى در اجراء فن ايجاد نمى‌کند). با خم کردن زانوها سنگينى بدن را به پائين ببريد. راکت را با زاويهٔ بسته در محوطهٔ شکم يا کمى پائين‌تر نگهداريد، در اين حالت سر راکت را به‌طرف داخل بدن قرار دهيد و آرنج را کمى جلو بياوريد، تا امکان استفاده از مچ دست بيشتر شود (شکل زير).- مرحلهٔ هنگام ضربه:

همزمان با حرکت سريع مچ و ساعد حول محور بازو به‌طرف جلو بالا و سمت راست، بالاتنه را به بالا حرکت دهيد و وقتى توپ از اوج پائين مى‌آيد راکت را با زاويهٔ بسته به نقاط بالائى آن (۱ و ۲) بکشيد (شکل زير).- مرحلهٔ بعد از ضربه:

حرکت دست را به جلو و بالا ادامه دهيد، بالاتنه روبه‌روى ميز قرار گيرد و سنگينى بدن را به پاى جلو منتقل کنيد (شکل زير).


روش‌هاى تمرينى درايو لوپ

- تمرين به‌صورت انفرادى:

تمرين به‌صورت انفرادى، روى ميز و مقابل ديوار: يک دستگاه ميز را نزديک ديوارى صاف قرار دهيد. در کنار ميز در طرف چپ بايستيد و توپ را نزديک خط انتهائى ميز خود روى ميز رها کنيد. وقتى توپ به اوج جهش رسيد آن را با فورهند درايو لوپ به نيمهٔ مقابل بزنيد، بديهى است توپ پس از آن به ديوار برخورد مى‌کند و به‌طرف شما برگشت مى‌شود، توپ را بگيريد و دوباره تمرين را تکرار کنيد (شکل زير).- تمرين با يار و توپ زياد:

يار مقابل با يک ظرف پر از توپ، به‌طور پى در پى با سرويس پيچ زيرى براى شما توپ مى‌فرستد، شما هم بايد وقتى توپ‌ها در اوج جهش قرار گرفت مرتب درايو لوپ بزنيد (شکل زير).- تمرين با يار به‌طور کنترلى:

يار مقابل سرويس با پيچ زيرى براى شما مى‌زند، شما با درايو و با نيروى متوسط برگشت دهيد و بازيکن تمرينى آن را با بلوک جواب دهد و شما دوباره درايو لوپ بزنيد و اين کار را ادامه يابد. همانند تمرين با يار روى ميز هاى لوپ.


- تمرين با يار به‌طور ترکيبى:

مانند تمرين ”با يار کنترلي“ کار را شروع کنيد، اما نقطه‌ٔ فرود توپ حريف روى ميز شما متفاوت باشد تا بتوانيد هم با فورهند و هم با بک‌هند درايو لوپ بزنيد و سعى کنيد رفت و برگشت ادامه يابد.