يکى از فنون حمله‌اى،حمله روى توپ‌هاى کوتاه داخل ميز است. از اين فن اغلب براى سرويس‌هاى کوتاه، دراپ شات و ضربه‌هاى کوتاه توى ميز (که اگر به آنها ضربه نزنيد، توپ دو بار روى ميز شما مى‌خورد) استفاده مى‌شود، چه اينکه اين فن را مى‌توان هم با فورهند و هم با بک‌هند انجام داد، اما کاربرد آن با بک‌هند بيشتر شبيه حمله (تک) است. فليپ زمانى مؤثرتر است که به‌صورت انفجارى در جاى خالى و در نقطهٔ ضعف حريف بزنيد. به‌طور کلى زدن فليپ در قسمت وسط و نزديک به لبهٔ ميز، حريف را با مشکل مواجه مى‌سازد. اصولاً حرکت قبل از ضربه به آن معنا وجود ندارد، اما لازم است به‌طرف توپ گام برداريد و چنانچه در قسمت فورهند شما باشد پاى راست را زير ميز بگذاريد و راکت را به‌طرف توپ حرکت دهيد. در مرحلهٔ هنگام ضربه، ساعد را کمى به‌طرف بالا حرکت دهيد که اين حرکت به‌وسيلهٔ حرکت شل مچ دست تقويت مى‌شود.


در اين حرکت، وزن بدن را به‌صورت انفجارى به پاى جلو منتقل کنيد و به توپ در نقطهٔ اوج با زاويهٔ راکت نزديک به عمود با حرکت سريع و کوتاه مچ دست ضربه بزنيد (۱). (استفاده از حرکت مچ دست مجدداً تأکيد مى‌شود). حرکت بعد از ضربه خيلى کوتاه است زيرا بايد سريعاً پاى راست را به عقب بگذاريد و به حالت اوليه برگرديد (شکل زير).


(۱) . مقدار زاويهٔ راکت به نوع پيچ و ارتفاع توپ حريف بستگى دارد، مثلاً اگر پيچ توپ حريف زيرى باشد، بايد زاويهٔ راکت را نزديک به عمود باز کنيد. اگر ارتفاع توپ زياد باشد بايد با زاويهٔ بسته‌تر به توپ ضربه بزنيد.


روش‌هاى تمرينى فليپ

- تمرين حرکت پا:

با توجه به اينکه حرکت پا (حرکت به‌طرف توپ) در اجراء هرچه بهتر اين فن نقش مهم و مؤثرى دارد، لذا قبل از هر تمرين لازم است به تمرينات حرکت پاى تک قدمى (Single step) که براى فليپ مفيد است بپردازيد. نمونه‌اى از آن به اين صورت است که: ابتدا در قسمت سمت چپ ميز حرکت تقليدى ضربهٔ بک‌هند را بدون توپ انجام دهيد و سپس با شنيدن صداى سوت مربى (يا ضربه دست)، سريع به‌طرف راست و داخل ميز با حرکت پاى ”تک قدمي“ پاى راست را زير ميز بگذاريد و زدن ضربهٔ فليپ به توپ خيالى را تمرين کنيد.


- تمرين فليپ فورهند با يار:

يار تمرينى ضربه‌هاى کات کوتاه در ناحيهٔ فورهند شما مى‌فرستد. شما هم با گذاردن گام به جلو و زير ميز، توپ‌هاى کات را با فليپ جواب دهيد.


- تمرين فليپ فورهند و بک‌هند با يار:

يار تمرينى سرويس‌هاى کوتاه پى در پى را به‌طرف فورهند و بک‌هند شما مى‌فرستد، شما هم آنها را با فورهند و بک‌هند با ضربهٔ فليپ برگشت دهيد.