يکى ديگر از فنون حمله‌اى که غالباً توسط بازيکنان حرفه‌اى و طراز اول جهان در تنيس روى ميز به‌کار مى‌رود، فن ضدحمله است که آن را هم با فورهند و هم با بک‌هند مى‌توان اجراء کرد، اما اجراء آن با فورهند مطمئن‌تر و مؤثرتر از بک‌هند است. اگر بخواهيد اين فن را خوب اجراء کنيد بايد خيلى سريع خود را با توپى که به‌طرف شما مى‌آيد، تطبيق بدهيد و از سرعت عکس‌العمل خوبى برخوردار باشيد، زيرا اغلب رفت و برگشت توپ‌ها در ضربه‌هاى ضدحمله، به قدرى سريع است که زمان عکس‌العمل براى بازيکن وجود ندارد. بازيکنان پيشرفته براى اين کار از قدرت پيش‌بينى خود استفاده مى‌کنند. پيش‌بينى به اين معنا که بازيکن قادر است آنچه را که اتفاق خواهد افتاد، قبلاً در فکر خود بسنجد و قبل از آنکه تحريکى به‌وجود آيد، عمل مناسب را انجام دهد.


در مرحلهٔ قبل از ضربه، در ضدّحملهٔ فورهند، بايد کمى به سمت چپ ميز برويد، پاى چپ را کمى جلوتر از پاى راست قرار دهيد و فاصلهٔ خود با ميز را نزديک‌تر کنيد. حرکت بدن در اين مرحله تقريباً کوتاه است چون شما وقت کمى براى اجراء داريد. هنگام ضربه بايد دست را که کمى زاويه‌دار است، کاملاً به عقب ببريد و به توپ در مرحلهٔ قبل از اوج به صفحهٔ راکتِ بسته ضربه بزنيد و در مرحلهٔ بعد از ضربه، حرکت دست را تقريباً تا شانه ادامه دهيد و دست را به‌صورت زاويه‌دار نگهداريد.


در اجراء ضدحمله با بک‌هند، در مرحلهٔ قبل از ضربه، دست را تا بالاتنه به عقب ببريد و در مفصل آرنج خم کنيد و حرکت را از عقب به جلو و بالا انجام دهيد. در مرحلهٔ هنگام ضربه به توپ با زاويهٔ بسته و در مرحلهٔ قبل از اوج ضربه بزنيد و در مرحلهٔ بعد از ضربه، دست به‌طرف جلو کاملاً کشيده مى‌شود.

روش‌هاى تمرينى ضدحمله

تمرين بدون راکت

توپ را با کف دست، که به‌جاى راکت مورد استفاده قرار مى‌گيرد، از خط کنارى ميز به‌طرف حريف بزنيد. در اين تمرين مچ دست را در امتداد ساعد محکم کنيد تا دست، حرکتى تکنيکى ضربهٔ ضدحمله را به‌طور صحيح انجام دهد. بنابراين اگر بخواهيد ضربه را با فورهند بزنيد، از کف دست و اگر بخواهيد بک‌هند بزنيد، از پشت دست استفاده کنيد.

تمرين با راکت و با يار

يک يار، توپ را با ارتفاع ۲۰ سانتى‌مترى در نزديکى خط انتهائى ميز مى‌فرستد، شما آن را با فورهند از روى تور به ميز حريف بزنيد. به همين ترتيب با بک‌هند هم مى‌توانيد عمل کنيد.


- توپ‌هائى را که يار مى‌فرستد، با ضربهٔ ضدحمله به‌صورت مايل برگشت دهيد (با فورهند و بک‌هند).


- توپ‌هائى را که يار مى‌فرستد، با ضربهٔ ضدحمله به‌صورت موازى با فورهند و بک‌هند به‌طور متناوب ضربه بزنيد.


- يار با فورهند در قطر ميز ضربه‌هاى ضدحمله مى‌زند، شما هم با ضدحمله جواب دهيد.


- ضربه‌هاى ضدحمله‌ٔ يار را به‌طور متناوب، با فورهند و بک‌هند، ضدحمله بزنيد.