کات‌زن‌ها

بازیکنان کات‌زن، بازیکنان دفاعى دور از ميز هستند که بازى را اکثر بر پايه‌ٔ اشتباهات شما تنظيم مى‌نمايند. آنها در فاصلهٔ حدود ۴ متر از ميز ايستاده و هر يک از ضربه‌هاى پيچ روئى شما را به ضربهٔ پيچ زيرى پاسخ داده و با اين کار، اجراء مؤثر حملهٔ شما را با مشکل روبه‌رو مى‌سازند.


يک کات‌زن، به‌سادگى توپ را برنمى‌گرداند. از اين‌رو، روش دفاعى او را مى‌توان احتمالاً تاکتيکى‌ترين بازى‌ها به حساب آورد. زيرا اين بازیکن براى کسب يک امتياز، بايد حريف خود را به نوعى وادار به انجام اشتباه نمايد. وى اين کار را با نگهداشتن حريف در پشت ميز، با پيچ سنگين، يا تغيير در ضربه‌هاى پيچ‌دار و يا با کم ارتفاع نگهداشتن توپ، آنچنان که حريف خسته شده و ضربه‌هاى بى‌دقتى بزند، انجام مى‌دهد.


اگر حمله‌کننده در مقابله با کات‌هاى سنگين شما دچار مشکل است، چند توپ براى او بفرستيد اگر او در تشخيص نوع پيچ‌ها مسئله دارد، پيچ‌ها را پى در پى تغيير دهيد، حتى اگر اين کار منجر به خارج شدن چند توپ از ميز شود.


به‌عنوان يک بازیکن کات‌زن، بايد با حمله در هر زمان ممکن، بر حريف فشار آوريد. از آنجا که توپ‌هائى را که روى آن حمله مى‌کنيد خوب انتخاب مى‌کنيد، به‌جاى حملاتِ پى در پى مانند يک مهاجم، سعى کنيد نهايت استفاده را از اين حملات ببريد. در هنگام حمله سعى کنيد سريعاً به سراغ کسب امتياز برويد. غير منتظره بودن حملهٔ يک بازیکن کات‌زن است که حملات وى را مؤثر جلوه مى‌دهد؛ و پس از يک الى دو ضربه، اين عدم انتظار از بين مى‌رود و دريافت آن براى حريف آسان مى‌شود.


بازیکن کات‌زن بايد از قانون تسريع در بازى آگاه باشد. بعضى از بازیکنان طى ۱۰ دقيقه توپ‌هاى حريف کات‌زن را برگشت داده و در آخرِ کار برنده مى‌شوند. براى پايان دادن به بازى قبل از محدوده‌ٔ زمانى ۱۰ دقيقه، ممکن است لازم باشد، تقدّم حمله را به‌دست بگيرند. البته، در صورت برقرار شدن قانون تسريع، بايد در هر زمانى که سرويس مى‌زنيد، حمله نيز بکنيد. به‌خاطر بسپاريد که در حمله نبايد عجله کرد، حتى در زمان برقرارى قانون تسريع، در تعداد محدودى از مسابقات، واقعاً ۱۳ ضربه رفت و برگشت مى‌شود، بنابراين در ضربه‌ها دقت عمل به خرج دهيد. زدن ضربهٔ امتيازآور در ضربهٔ شماره ۱۰ بهتر است، دست دادن توپ در ضربهٔ شماره ۱ است. ضعف بارز بازیکنان کات‌زن اين است که بايد براى کسب امتياز بر اشتباهات حريف تکيه کنيد. البته آنها هر زمانى که شانسى داشته باشند ضربه‌هائى را براى اجراء حملات خود انتخاب مى‌نمايند، اما اساساً کسب اکثر امتيازهاى آنها بر پايهٔ عدم تشخيص درست روى توپ‌هاى پيچ‌دار از بى‌پيچ و يا اجراء يک اشتباه در نتيجهٔ عدم توجه حريف، پايه‌ريزى شده است.


به‌طور کلى، اگر کات‌زن بتواند بهترين حمله‌هاى شما را با ارتفاع کوتاه پاسخ دهد، شما بازنده محسوب خواهيد شد. اما راه‌هائى نيز براى مؤثرتر کردن حمله‌هاى شما وجود دارد. يک عدم درک ساده در مورد بازى با بازیکنان کات‌زن اين است که بايد بر قدرت آنان غلبه کنيد. اگر بتوانيد قدرت را به‌دست بگيريد، سپس ضربه‌هاى خود را به دقت انتخاب کنيد، امتيازات بيشترى به‌دست خواهيد آورد.


پس از آنکه بازیکن کات‌زن، يکى از حمله‌هاى قوى شما را پاسخ داد، احتمالاً قادر خواهد بود همان حمله را بارها و بارها پاسخ دهد. کات‌زن‌ها قادر هستند بازى خود را براساس هر ضربه‌اى که مناسب تشخيص دهند تنظيم کنند. آنچه که براى آنان مشکل‌ساز است، تغييرات است. ايجاد تغيير در پيچ، سرعت، جهت، کوتاهى يا بلندى و يا حتى قوس توپ باعث به هم خوردن زمان‌بندى آنان شده و منجر به اشتباه و يا برگشت بلند (با ارتفاع) توسط آنان مى‌گردد.


بازیکنان کات‌زن در گوشه‌هاى ميز با قدرت عمل مى‌کنند، مگر آنکه بتوانيد آنها را از وضعيت مناسب خارج کرده و توپ را به زواياى ميز بزنيد. ضعيف‌ترين منطقهٔ بازى آنها وسط ميز است، جائى که بايد در مورد کات از فورهند و يا بک‌هند و سپس گرفتن وضعيت مناسب براى ضربه‌ٔ بعدى تصميم‌گيرى کنند.


هنگام بازى با يک بازیکن کات‌زن، پى در پى،جهت کوتاهى و بلندى توپ را تغيير دهيد. يک ضربه را لوپ کشيده بزنيد و ديگرى را کوتاه و پيچ‌دار. کات‌زن را به خوبى به نزديکى ميز کشيده و سپس قبل از آنکه قادر به عکس‌العمل باشد، به وى حمله کنيد. يا بازیکن کات‌زن را به عقب رانده و سپس يک توپ را دراپ شات بيندازيد و کار را با يک حملهٔ محکم دنبال کنيد. صبر داشته باشيد، اما در صورت وجود شانس زدن ضربه، آن را از دست ندهيد. اگر در تشخيص نوع پيچ دچار مشکل شده‌ايد، توپ را با تو ميزى برگشت دهيد و يا يک حملهٔ نرم بزنيد. بيش از حد به گوشه‌هاى ميز حريف حمله نکنيد، بلکه حواس خود را بر وسط ميز حريف، متمرکز کنيد. براى وادار کردن حريف به اشتباه، تا جاى ممکن بر وى فشار وارد آوريد. اغلب، اشتباهات، آشکار نيستند. يک اشتباه فورى و يا توپى که بيش از اندازه بلند رد شود از انواع اشتباهاتِ مشخص هستند، اما ممکن است کات‌زن، کات کوتاه نيز بزند. يک کات که بين تور و خط انتهائى ميز فرود مى‌آيد، معمولاً براى ”لوپ“ يا ”تک“ ايده‌آل است، حتى اگر کم‌ارتفاع باشد.


راه ديگر بازى با کات‌زن‌ها اين است که توپ را با حوصله و با تو ميزى برگشت دهيد و منتظر يک توپ خوب براى حمله به آن باشيد.


يک اشتباه معمول در بازى در برابر بازیکنان کات‌زن، زدن چندين دراپ شات است. يک ضربهٔ دراپ شات، روش عالى براى کسب يک امتياز است اگر حريف از ميز دور باشد، اما اجراء اين حرکت خالى از خطر نيست.


يک اشتباه ديگر، زمانى است که از نوع پيچ توپ مطمئن نباشيد و ضربهٔ دراپ شات را اجراء کنيد. بدترين کار در زمانى که از نوع پيچ مطمئن نيستند، همين دراپ شات کردن توپ است، زيرا توپ يا به تور خواهد خورد و يا به هوا برخواهد خاست. بازیکنان کات‌زن، ناباورانه در دراپ‌شات‌هاى با ارتفاع زياد، خوب عمل مى‌کنند. اگر از نوع پيچ توپ مطمئن نيستيد، تنها از يک ضربهٔ تو ميزى معمولى استفاده کنيد و يا به نرمى به توپ حمله بزنيد. اگر از نوع پيچ اطمينان داريد و يا حريف از ميز فاصله دارد، از دراپ شات استفاده کنيد.

پاس بلند اندازها

اکثر بازیکنان تنها زمانى از پاس بلند استفاده مى‌کنند که مجبور شوند آن را به‌عنوان آخرين راه‌حل براى کسب امتياز به‌کار گيرند و يا تحت فشار حريف از ميز دور شوند. اما بعضى نيز به‌دليل ضعف حريف در مقابل اين فن، از ان براى کسب امتياز استفاده مى‌کنند. بازیکنانى که از پاس بلند استفاده مى‌کنند بايد در هر دو طرف خود قوى عمل کنند، در غير اين صورت، حريف به‌سادگى با توپ به‌طرف ضعيف‌تر حمله خواهد کرد. اکثر بازیکنانى که از پاس بلند استفاده مى‌کنند از طرف فورهند قوى‌تر عمل کرده و قادر هستند در آن طرف ضدحمله‌ها را بهتر سازماندهى کنند، بنابراين بهتر است شما در زمان اجراء پاس بلند به اين سمت، حريف را به اجراء ضربه به‌صورت قطرى به فورهند، وادار کنيد. اما اگر حريف باهوش باشد، گول نخوريد و اکثراً پاس بلند را با بک‌هند خود اجراء کنيد. مهم‌ترين نکته‌اى که بايد هنگام پاس بلند به‌خاطر بسپاريد، زدن توپ به انتهاى ميز است. با يک پاس بلند کوتاه که نزديک تور فرود آيد مى‌توان چنان به زواياى ميز حمله کرد که قادر به انجام هيچ کارى براى پاسخ به آن نباشيد.


در هنگام پاس بلند، تنها توپ را به هوا نيندازيد. براى به اشتباه انداختن حريف سعى کنيد به توپ پيچ روئى و يا پهلوئى بدهيد، ارتفاع پاس بلند را تغيير دهيد، اغلب با ارتفاع زياد و بعضى اوقات نيز در ارتفاع کوتاه، پاس بلند بيندازيد. بازیکنان کوتاه قد، به‌ويژه، در گرفتن پاس بلندهاى باارتفاع زياد دچار مشکل هستند. دو راه براى ضربه به پاس بلند وجود دارد. يکى از اين راه‌ها اجراء يک ضربهٔ ”تک قبل از اوج“ است که در صورت اصابت روى ميز بيشترين ميزان تأثير را خواهد داشت. دوم، بعضى از بازیکنان، پاس بلند را با ضربه‌هاى تک معمولى خنثى مى‌کنند. بعضى نيز هرگز از اين ضربه استفاده نمى‌کنند و به شکل‌هاى مختلف مثل برگشت با تو ميزى و يا دراپ شات، ضربهٔ پاس بلند را پاسخ مى‌دهند. بدون توجه به چگونگى پاس بلند، در هنگام بازى با بازیکنانى که از پاس بلند استفاده مى‌کنند، بايد يک قاعدهٔ کلى را مدنظر داشته باشيد. اکثر حمله‌ها را به بک‌هند بزنيد. پاس بلند فورهند معمولاً پيچ‌دارتر بوده و ضدحمله به آن با فورهند بسيار آسان‌تر از بک‌هند است. بنابراين آنقدر به بک‌هند حمله بزنيد تا حريف را مجبور به برگشت دادن ضعيف توپ کرده و يا کارى کند که توپ را از دست بدهد.


به‌ندرت در مقابل پاس بلند، دراپ شات بيندازيد. اگر پاس بلند نزديک لبهٔ ميز باشد، اجراء يک دراپ شاتِ مؤثر، تقريباً غيرممکن است و در صورتى که توپ کوتاه باشد، بايد قادر به رد کردن آن باشيد. اجراء يک دراپ شات در مقابل بازیکنى که پاس بلند مى‌اندازد معمولاً کار را به نفع حريف، تمام مى‌کند.