بلوکرها

بلوکرها مانند ضدحمله‌زن‌ها هستند. با اين تفاوت که بلافاصله پس از اصابت به ميز ضربه مى‌زنند. آنها سعى مى‌کنند در ظاهر، مانندِ ضدحمله‌زن‌ها، در بازى ثبات داشته باشند اما شما را در فشار مى‌گذارند که با عجله بازى کنيد اين بدين معنا است که قادر هستند، با علم به اينکه فرصت کافى براى زدن يک ضربهٔ قوى را نخواهيد داشت، به ناحيهٔ قوى‌تر شما نيز حمله کنند.


يک بلوکر مى‌تواند همه توپ‌ها را به‌سرعت به ناحيهٔ ضعيف‌تر حريف بلوک کند و نهايت بهره‌بردارى را از اين توپ به‌عمل آورد و يا به طرفين بلوک کرده و حريف را وادار به حرکت و زدن توپ در حرکت کند.


يک بلوکر بايد آمادهٔ زدن تک روى برگشت توپ‌هاى ضعيف باشد، در غير اين صورت کارى که حريف لازم است انجام دهد، نگهداشتن توپ در جريان بازى است. بلوکرها بايد پاسخ‌هاى ضعيف به توپ را تسريع کنند تا زمان لازم را براى حمله داشته باشند و يا حتى يک سمت را (معمولاً سمت فورهند) به‌عنوان سمت حمله، در هر فرصتِ به‌دست آمده، انتخاب کنند. بسيارى از بازیکنان بازى بلوکِ بک‌هند را با بازى تکِ فورهند ترکيب مى‌کنند. يک ضربهٔ بلوک بک‌هند سريع اغلب زمينه را براى حملهٔ فورهند، فراهم مى‌کند.


ضعف بلوکرها، سرعت بازى خود آنها است. براى دستيابى به توپ با چنان سرعتى، بايد دقيقاً نزديک ميز بايستند. آنها براى تصميم‌گيرى در انتخاب نوع ضربه زمان کمى دارند به‌طورى که اگر شما حتى يک ضربهٔ ضعيف هم بزنيد، اغلب تنها قادر به بلوک کردن آن خواهند بود. به همين دليل است که بلوکر بايد توپ‌هاى ضعيف شما را حدس بزند تا براى خنثى کردن آنها آمادگى داشته باشد. بلوکرها، همچنين اشتباهات زيادى در نتيجهٔ کوشش‌هاى خود براى سريع بودن مرتکب مى‌شوند.


بعضى از بلوکرها در وسط ميز بسيار قوى بوده اما در گوشه‌هاى ميز، ضعف بازى دارند، زيرا لازم است راکت را به نقطهٔ دورترى حرکت دهند. اما عده‌اى ديگر عکس اين حالت را دارند، يعنى در وسط ميز ضعف نشان مى‌دهند زيرا بايد تصميم بگيرند از کدام طرف بلوک کنند. بنابراين لازم است شما هرچه سريع‌تر تشخيص دهيد که حريف شما از کدام دسته است.

بازیکنان با ضربه‌هاى محکم

بازیکنانى که داراى ضربه‌هاى محکم مى‌باشند، مايل هستند توپ را محکم و سريع بلوک کنند و شما را وادار به فاصله گرفتن از ميز نموده و در نتيجه شما را ناچار از خطا کردن نمايند. اگر آنها موفق به عقب راندن شما از ميز شوند، زمان اضافى براى دقت در ضربه‌هاى ارسالى از سوى شما داشته و در نتيجه سرعت بيشترى خواهند داشت. بدتر از آن اينکه فرصت زدن ”تک“ نيز براى آنان فراهم مى‌شود.


آنچه که شما بايد در مقابل اين دسته از بلوکرها انجام دهيد اين است که چنان قوى حمله کنيد که بلوکر در کوشش براى بلوک قوى مرتکب اشتباه شده و يا مجبور شود بلوک‌هاى خود را آرام‌تر اجراء کند تا بدين ترتيب موفق به انجام ضربه‌هاى خود در روى ميز گردد. پس از آرام کردن بلوک‌هاى حريف، شما فرصت کافى براى حملهٔ واقعى را خواهيد داشت.

بازیکنان کنترلى (با ثبات)

يک بلوکر کنترلى (با ثبات) آنقدر توپ را در جريان نگه خواهد داشت تا شما مرتکب خطا شويد. بلوکر مانند يک ديوار آنقدر هر ضربه را برگشت مى‌دهد تا شما توپ را به‌علت خستگى از دست بدهيد. ضربه‌هاى او معمولاً آهسته اما به اندازه‌ٔ کافى سريع هست که از انجام عمليات شما روى توپ جلوگيرى کند. حتى اگر هم کارى صورت دهيد، اغلب توپ همچنان برگشت خواهد شد.


ضعف بلوکرهاى کنترلى،آهستگى ضربه‌هاى آنها است. اين بازیکنان آنچنان زحمتى در برگشت دادن هر ضربه‌اى به خرج مى‌دهند که هيچ کار ديگرى از دست آنها ساخته نيست. شما نيز مى‌توانيد در عوض، ضربه‌هاى خود را آرام‌تر کنيد تا زمينه را براى ضربه‌ٔ بعدى مساعد سازيد.


هرگز اين اشتباه بزرگ را که همانا دادن فرصت به بلوکر کنترلى در گرفتن آهنگ بازى است، مرتکب نشويد. هيچ وقت با يک آهنگ يکسان حمله نکنيد. با کمال تعجب مشاهده مى‌شود که يک بلوکر در اجراء لوپ‌هاى نرم پيچ‌دار (هاى لوپ) داراى مشکل بيشترى از نوع سرعتى آن است. پيچ لوپ نرم و آرام راکت را بيشتر به خود جذب کرده و جهش بيشترى دارد. بلوکر اغلب در پاسخ به اين ضربه‌ها، توپ را به خارج مى‌زند و يا همان لحظه توپ را از دست مى‌دهد. کُندى ضربه‌هاى شما باعث کُند شدن ضربه‌هاى بلوکر شده و کُندى اين دو نيز به شما وقت بيشترى مى‌دهد تا وضعيت مناسب را براى اجراء ضربه‌هاى محکم به‌دست آوريد. يک لوپ سرعتى، با سرعت برگشت مى‌شود و بايد آن را با حرکت گول‌زننده ترکيب کنيد تا بتوانيد توپ را از حريف عبور دهيد و امتياز بگيريد.


بسيارى از بلوکرها مايل هستند توپ را بارها و بارها با ضربهٔ تو ميزى به بک‌هند شما بزنند آنگاه در انتظار لحظه‌اى باشند که شما براى زدن توپ از سمت فورهند، به آن سو حرکت کنيد؛ در اين صورت بلوکر يک ضربهٔ بلوک سريع به گوشهٔ فورهند شما مى‌زند.