رويهٔ دون بلند، نوعى رويه است که داراى ابر (اسفنج) نرم و لاستيک دون بلندتر و نازک‌تر از دون‌هاى مرسوم است. اين امر باعث خم شدن آنها در هنگام تماس با توپ شده و تأثير زيادى بر توپ مى‌گذارد. اگر توپى‌ که زده مى‌شود داراى پيچ روئى باشد وقتى با رويهٔ دون بلند برخورد مى‌کند، با کمى پيچ زيرى برگشت مى‌کند. اگر قرار بود توپى را که پيچ روئى دارد با رويه‌هاى معمولى بلوک کنيد، آنچه که برگشت مى‌شد، يک ضربه با پيچ روئى کم مى‌بود. همان بلوک با رويهٔ دون بلند، يک ضربهٔ پيچ زيرى خواهد بود. اگر ضربهٔ پيچ روئى را با يک رويهٔ دون بلند به‌صورت کات دور از ميز برگشت دهيد کليهٔ توپ‌ها با پيچ زيرى برگشت خواهد شد. در مقابل يک لوپ پرپيچ، کات بسيار پيچ‌دارى به توپ خواهيد داد، پيچ‌دارتر از آنچه با رويه‌هاى ديگر امکان‌پذير است. در عين حال، در مقابل يک ضربه‌ٔ با پيچ روئى کم، آنچه از دست شما ساخته است، يک ضربهٔ با پيچ زيرى کم است، و در مقابل پيچ زيرى، اجراء ضربهٔ تو ميزى با رويهٔ دون بلند، يک ضربهٔ پيچ روئى و يا نهايتاً يک ضربهٔ با پيچ زيرى کم به‌دست خواهد داد. توجه داشته باشيد که هرچه دون‌ها بلندتر و نازک‌تر باشند، به همان ميزان تأثير آنها بيشتر خواهد بود.


مقدار پيچى که شما از رويهٔ دون بلند دريافت مى‌کنيد، بيش از آنکه به ضربهٔ دون بلند بستگى داشته باشد، حاصل پيچ ضربهٔ قبلى است. همين حالت است که رويهٔ دون بلند را از سخت‌ترين رويه‌ها براى بازى در مقابل آن تبديل مى‌نمايد.


در مقابل توپى که هيچ پيچى ندارد، رويهٔ دون بلند تنها قادر است ضربه‌ٔ بدون پيچ و يا نهايتاً ضربه‌اى با پيچ کم اجراء نمايد. اين حالت، کار را براى حمله روى آن بسيار آسان مى‌سازد. براى ادامهٔ مؤثر حمله، بايد مسير برگشت توپ حاصل از رويهٔ با دون بلند را تشخيص داده و براى يک پاسخ بدون پيچ آماده باشيد.


دو مشخصهٔ رويه‌هاى دون بلند که سبب رغبت بازیکنان دفاعى دور از ميز در استفاده از اين رويه‌ها شده است، سهولت در برگشت دادن لوپ‌ها و حمله‌ها و نيز پاسخ‌هاى سنگين پيچ زيرى به لوپ‌ها مى‌باشد.


بعضى از بلوکرها از رويه‌ٔ دون بلند، بدون اسفنج (ابر) در زير آن استفاده مى‌کنند. اين امر باعث آسان شدن بلوک در مقابل ضربهٔ پيچ روئى و تا حدودى سهولت حمله به ضربهٔ پيچ زيرى مى‌گردد. تأثير رويهٔ دون بلند بدون اسفنج در زير آن، در بيشترين مقدار خود قرار خواهد داشت. اما با اين ترکيب، هميشه تحت کنترل حريف خواهيد بود. با اين ترکيب اجراء ضربهٔ تو ميزى بسيار مشکل شده و حمله به ضربهٔ پيچ روئى، حتى نوع آرام آن نيز، تقريباً غيرممکن است.


بنابراين به‌طور کلى، در مقابل بازیکنانى که از رويهٔ دون بلند (Long pimpel) استفاده مى‌کنند بايد:


- آمادهٔ دريافت توپ حاصل از ضربهٔ پيچ‌دار خود باشيد.


- سرويس‌ها را بلند (کشيده) بزنيد.


- توپ‌هاى بلند (کشيده) بدون پيچ بزنيد؛ زيرا پاسخ به اين نوع توپ‌هاى بلند با رويهٔ دون بلند مشکل است.


- توپ را با ضربه‌ٔ تو ميزى سريع و کشيده به‌طرف بازیکن رويهٔ دون بلند بزنيد و پاسخ آن را مورد حمله قرار دهيد.


- بيش از حد روى توپ‌هائى که با دون بلند به‌طرف شما زده شده، لوپ نزنيد.


- نزديک به ميز بمانيد و از ميز دور نشويد.