نکتهٔ اصلى در نحوهٔ بازى بازیکنى که کنترلى بازى مى‌کند، تنوع بازى او است. شرايط اصلى براى موفقيت بازیکن کنترلى عبارت است از:


- تسلط بر کليهٔ فنون و ضربه‌ها.

- قدرت تفکر سريع.

- داشتن احساس خوب براى سرعت بخشيدن به حرکات خود.

- داشتن توانائى‌هاى جسمانى و روانى خوب.


به اين ترتيب، بازیکنى که کنترلى بازى مى‌کند، بايد هم شرايط بازیکن حمله‌اى و هم بازیکن دفاعى را دارا باشد. جاگيرى ايده‌آل بازیکن، يک تا دو متر پشت خط انتهائى ميز است.

رفتار بازیکن دفاعى مقابل کنترلى

رفتار بازیکن دفاعى مقابل کنترلى، تقريباً مانند بازى مقابل بازیکنان حمله‌اى است. بازیکن دفاعى بايد سرويس‌هاى خود را به‌صورت پيچ زيرى بلند به بک‌هند بازیکن کنترلى بزند و سرويس‌هاى حريف را با تو ميزى و يا کات دور از ميز برگشت دهد. در ضمن، در حين رفت و برگشت توپ، بازیکن دفاعى بايد با انواع مختلف کات و کم کردن سرعت بازى ابتکار عمل را به‌دست بگيرد و اگر بازیکن کنترلى دراپ شاتِ با ارتفاع بلند انداخت، سريعاً حمله کند.


اگر بازیکن کنترلى که در فاصلهٔ متوسط از ميز بازى مى‌کند، به‌علت مسائل تاکتيکى، بازى را دفاعى کرد، بازیکن دفاعى نيز بايد نوع بازى خود را تغيير دهد. در اين مورد، او تاکتيک بازى مقابل بازیکن دفاعى را به‌کار مى‌گيرد. البته يک بازیکن دفاعى بايد قادر باشد که حمله نيز بکند، لذا هنگام تمرين، بايد ضربه‌هاى حمله‌اى را نيز تمرين کند.

رفتار بازیکن حمله‌اى در مقابل بازیکن کنترلى

- از سرويس‌هاى متنوع، کوتاه به‌طرف فورهند و بک‌هند، بلند، سريع به فورهند استفاده نمايد.

- در پاسخ به سرويس‌هاى بازیکن کنترلى، در صورت امکان، فوراً يک ضربهٔ حمله‌اى اجراء نمايد.

- در هنگام رفت و برگشت توپ، حريف را با ضربه‌هاى حمله‌اى وادار به دفاع نمايد.

رفتار بازیکن کنترلى در مقابل بازیکن حمله‌اى

- از سرويس‌هاى خيلى کوتاه استفاده کند.

- برگشت سرويس‌هاى بازیکن حمله‌اى را با توپ‌هاى کوتاه پاسخ دهد.

- هنگام رفت و برگشت توپ، از دراپ شات اجتناب کند ولى کليهٔ ضربه‌هاى حمله‌اى را با حالتى پرتحرک اجراء نمايد.

رفتار بازیکن کنترلى در مقابل بازیکن دفاعى

- از سرويس‌هاى مختلف و مخصوصاً سرويس‌هاى بلند استفاده نمايد.

- سرويس‌هاى بازیکن دفاعى را با ضربه‌هاى حمله‌اى و گاه با ضربه‌هاى تو ميزى و گاهى با يک کات کوتاه برگشت دهد.

- هنگام رفت و برگشت توپ، از کليهٔ ضربه‌هاى حمله‌اى، دراپ شات و در صورت امکان از ”تک“ استفاده نمايد.