تمرينات تقويت حرکت پا

- تقويت حرکت پا توأم با چرخش کمر ۱:

۱. مربى، با فورهند يا بک‌هند، دو توپ به بک‌هند و يکى به فورهند مى‌زند. بازيکن با مخلوطى از فورهند و بک‌هند جواب مى‌دهد.


۲. بازيکن اولين ضربه را بک‌هند، دومين ضربه را فورهند از ناحيهٔ بک‌هند، و سومين ضربه را با حرکت به‌طرف توپ، فورهند مى‌زند (شکل زير).- تقويت حرکت پا توأم با چرخش کمر ۲:

۱. مربى، با فورهند يا بک‌هند، چند توپ به بک‌هند و يک دفعه يکى به فورهند مى‌زند.


۲. بازيکن اولين توپ را با فورهند از ناحيهٔ بک‌هند، دومين را با بک‌هند و سپس به تناوب در همين ناحيه يک فورهند يک بک‌هند مى‌زند تا اينکه مربى توپ را به سمت فورهند او بزند و بازيکن با حرکت به‌طرف توپ فورهند مى‌زند (شکل زير).- تمرين حرکت پا:

۱. يک نفر مربى، بازيکن ۲ نفر؛ مربى با بک‌هند يا فورهند، مرتب به نقاط راست ميز توپ مى‌زند.


۲. بازيکنان به ترتيب به نوبت با فورهند حمله مى‌زنند (شکل زير).


- تقويت حرکت پا و کات‌ها (فورهند و بک‌هند):

۱. مربى مرتب به نقاط چپ و راست ميز با زاويهٔ تقريباً زياد توپ مى‌زند. بازيکن در حرکت با کات فورهند و بک‌هند جواب مى‌دهد.


۲. مربى بايستى به‌تدريج سرعت توپ زدن را افزايش دهد تا بازيکن بتواند با حرکت منظم درست کار کند (شکل زير).- تقويت حرکت پا و کات:

۱. مربى ابتدا با سرعت زياد ضربهٔ فورهند به انتهاى ميز مى‌زند تا بازيکن مجبور شود به عقب برود و کات بزند؛ سپس کات مى‌زند تا بازيکن به جلو بيايد؛ و اين کار را مرتباً تکرار مى‌کند.


۲. بازيکن پس از زدن کات دور از ميز بايد فوراً با يک جهش براى زدن کات يا حمله به‌طرف ميز بيايد (شکل زير).- تقويت حرکت پا با همکارى دو نفر، براى مسابقات دوبل:

۱. مربى يک نفر، بازيکن دو نفر؛ مربى، با بک‌هند يا فورهند، به نقاط فرود مختلف توپ مى‌زند، به شرطى که بازيکنان به نقطه‌اى که مربى توپ مى‌زند برسند.


۲. بازيکنان به ترتيب و در حال حرکت ضربهٔ فورهند يا لوپ مى‌زنند (شکل زير).


تمرينات يک مسير - در يک نقطه

- براى يادگيرى حرکت اصلى فورهند و يا اصلاح حرکت:

۱. مربى، با فورهند و بک‌هند کات مى‌زند، به شرط اينکه نقطهٔ فرود توپ ثابت باشد.


۲. بازيکن مطابق آن براى يادگيرى يا اصلاح حرکت، ضربهٔ فورهند مى‌زند (شکل زير).- تمرين حمله با فورهند با پيچ روئى (تاپ اسپين) و ازدياد قدرت عضلهٔ بازوئي:

۱. مربى توپ را با ارتفاع متوسط به وسط ميز (انتهاى وسط ميز) مى‌زند.


۲. بازيکن مرتب با نيروى زياد به توپ حمله مى‌زند (شکل زير).- تقويت حمله روى هاى لوپ:

۱. مربى توپ را با پيچ روئى، مثل‌ هاى لوپ، به‌طرف بازيکن مى‌فرستد.


۲. بازيکن روى توپ دريافتى با فورهند حمله مى‌زند (شکل زير).- هدف زدن (حمله) به نقاط مشخص شده روى ميز:

۱. چند شيء (چيز) روى ميز طرف مربى گذاشته مى‌شود و بازيکن بايد توپ را به آن اشياء بزند.


۲. مربى توپ را با پيچ روئى (تاپ) و پيچ زيرى (کات) مى‌زند و بازيکن توپ تاپ را هل فورهند و توپ کات را تاپ مى‌زند، البته همان‌طور که اشاره شد بازيکن بايد توپ را به هدف بزند (شکل زير).- کنترل ارتفاع کات بازيکن:

۱. نخى به ارتفاع ۱۵ سانتى‌متر روى تور کشيده مى‌شود. و مربى با فورهند توپ مى‌زند (حمله مى‌زند).


۲. بازيکن با زدن کات سعى مى‌کند تا توپ از داخل تور و نخ رد شود و روى ميز فرود آيد (شکل زير).


تمرينات حملهٔ متقابل

- مربى مرتب به نقاط مختلف توپ مى‌زند.

- بازيکن مرتب کات مى‌زند تا فرصت حملهٔ متقابل را پيدا کند (شکل زير).- تقويت حملهٔ متقابل:

۱. مربى کات کوتاه تو ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ابتدا آنقدر کات مى‌زند تا فرصت مناسب جهت حمله (تک) پيدا کند.

۳. مربى مرتب لوپ مى‌زند و بازيکن حمله مى‌زند و ديگر کات نمى‌زند (شکل زير).


تمرينات کامل يا مختلط

- افزايش واکنش مناسب در مقابل توپ‌هاى مختلف:

۱. مربى با تکنيک‌هاى مختلف (کات، لوپ، فورهند، بک‌هند) و با سرعت و پيچ کم و زياد همه نوع توپ براى بازيکن مى‌فرستد.


۲. بازيکن با جاگيرى مناسب نسبت به وارد نمودن ضربه به‌صورت‌هاى لوپ و درايو لوپ از ناحيهٔ فورهند و بک‌هند اقدام مى‌نمايد (شکل زير).