اين برنامه‌ها، تمريناتى است که براى تقويت فنون، حرکت پاها، کنترل توپ و افزايش توانائى نقطهٔ فرود در نظر گرفته شده است.


تمرينات موردنظر، براى کسانى که نقص و ضعف فنى ندارند و در فنون اساسى (ضربهٔ فورهند، ضربهٔ بک‌هند، سرويس، کات، لوپ و بلوک) پيشرفت داشته‌اند مناسب است و آنها با اجراء دقيق و مرتب اين تمرينات مى‌توانند در مسابقات به نتايج خوبى برسند.


لازم به تذکر است که بازیکن، براى اجراء آسان و مؤثر تمرينات فوق و کسب نتيجهٔ بهتر، بايستى از آمادگى جسمانى لازم برخوردار باشد.


برنامه‌هاى تمرينى که براى بازیکنان در نظر گرفته مى‌شود بايد متناسب با سطح بازى و روش بازى آنان باشد. ضمناً اين تمرينات بايد بيشتر هماهنگ با شيوهٔ اختصاصى بازیکنان باشد. مثلاً اگر بازیکنى خوب ”لوپ“ مى‌زند و يا بازیکنانى که ”کات دور از ميز“ خوبى دارد بايستى بيشتر در اين زمنيه‌ها کار کنند، به‌طور کلى بايد بازیکنان حمله‌اى بيشتر روى روش‌هاى تمرين ”حمله‌اى“ کار کنند و بازیکنان دفاعى وقت بيشترى را روى فنون دفاعى بگذارند.