قوانين بازى دو نفره (دوبل) مشابه بازى انفرادى است، با اين تفاوت که:


۱. بازیکنان هميشه بايد سرويس را از سمت راست خود به سمت راست حريف (به‌صورت قطري) اجراء کنند.


۲. ضربه‌ها به تناوب توسط دو يار زده مى‌شود.


۳. ترتيب زدن سرويس در همان ابتداى بازى تنظيم مى‌گردد. به اين صورت که پس از هر گيم، به ترتيب، سرويس تغيير مى‌کند. براى مثال، اگر بازیکنان A و B در مقابل بازیکنان X و Y بازى مى‌کنند، اولين نوبت سرويس ممکن است به اين ترتيب باشد که A براى Y سرويس بزند و Y براى B و B براى X که X نيز براى A سرويس مى‌زند و به همين ترتيب تا آخر (شکل زير).در گيم دوم ترتيب سرويس به اين صورت بايد باشد، Y براى A ، A براى X ، X براى B و B براى Y سرويس مى‌زند. (اگر A و يا B در گيم اول، تقديم سرويس را در دست داشتند، در گيم دوم، تقدم با Y يا X خواهد بود (شکل زير)


سرويس در بازى دو نفره

سرويس بايد به‌طور قطرى، از سمت راست ميز خودى به سمت راست ميز حريف زده شود.


مطابق قوانين جديد، در بازى‌هاى دوبل سرويس بايد دوتا دوتا زده شود (يعنى نوبت سرويس به هر بازیکنى مى‌رسد دو سرويس مى‌زند و سپس نوبت به حريف مقابل مى‌رسد) و گيم‌ها هم ۱۱ امتيازى مى‌باشد (به‌جاى ۲۱ امتيازى که در گذشته بوده). اگر هر دو طرف به امتياز ۱۰-۱۰ مساوى رسيدند بازى به‌صورت ۱ سرويس ۱ سرويس ادامه مى‌يابد و هر تيم دو نفره که ۲ امتياز بيشتر کسب کند برندهٔ گيم خواهد بود. در آخرين گيم از مسابقهٔ دو نفره وقتى يکى از تيم‌ها به امتياز ۵ رسيد (مثلاً ۵-۲) مجدداً تعويض جا (زمين) انجام مى‌شود. ضمناً دريافت‌کنندهٔ سرويس نيز تغيير مى‌کند.


زدن ضربهٔ سرويس را حتماً بايد با يار خود هماهنگ کنيد، به اين معنى که نوع سرويس از نظر نوع پيچ و نقطهٔ فرود آن را تا حدامکان بايد طورى انتخاب کنيد که يار خودى در گرفتن توپ برگشت داده شده، مشکلى پيدا نکند. در موقع قرعه‌کشى براى انتخاب توپ و يا ميز، بعد از آنکه حق انتخاب را به‌دست آورديد، بايد با توجه به نکات و شرايط تاکتيکى تصميم بگيريد که آيا زدن سرويس را انتخاب کنيد و يا اين حق را به حريف بدهيد. براى مثال، اگر مناسب‌تر بدانيد که سرويس را به حريف بدهيد، حق داريد که جاگيرى خود را مشخص کنيد؛ يعنى مى‌توانيد تصميم بگيريد که کداميک از شما سرويس حريف را بگيرد.

تاکتيک بازى دو نفره

تاکتيک‌ها در بازى‌هاى دو نفره ممکن است پيچيده باشد. اين تاکتيک‌ها مشابه بازى انفرادى است با اين تفاوت که در بازى دوبل بايد به‌جاى دو روش، نگران چهار روش باشيد. زمان هر امتياز معمولاً کوتاه‌تر بوده و سرويس و دريافت سرويس اهميت بيشترى پيدا مى‌کند. جايگيرى نيز از نکات بسيار مهم بوده و به‌راحتى مى‌توان امتيازات را کسب کرد، اگر حريف در موقعيت نامناسب قرار گيرد به‌طور کلى، تيم تهاجمى‌تر برنده مى‌شود، زيرا يک بازیکن پرتحرک مى‌تواند بار تيم را به دوش بکشد.


يک تيم دو نفره مرکب از يک بازیکن راست دست و يک بازیکن چپ دست (راست/چپ) بهترين ترکيب براى تشکيل يک تيم دو نفره است و برترى غيرقابل انکارى نسبت به ساير ترکيب‌ها دارد، زيرا هر بازیکن تيم، از فورهند خود بهره خواهد برد. آنها قادر خواهند بود در گوشه‌هاى بک‌هند خود ايستاده، وضعيت طبيعى آماده به خود بگيرند، بدون آنکه در سر راه يکديگر واقع شوند. دو يار راست/چپ قادر به اجراء تمام ضربه‌ها با فورهند مى‌باشند در حالى که دو يار راست دست (و يا چپ دست) بايد به‌سرعت حرکت کنند تا قادر به اجراء يک حملهٔ فورهند شوند. در عين حال، با آنکه تيم‌هاى راست/چپ در بسيارى از مسابقات پيروز شده‌اند، اما تيم‌هائى با دست‌هاى مشابه (براى مثال هر دو راست دست و يا هر دو چپ دست) نيز بسيار خوب درخشيده و حتى عناوين قهرمانى جهان را نيز کسب کرده‌اند. لازمهٔ همهٔ اينها، تنها حرکات پا است.


ساده‌ترين حرکت پا براى هر بازیکن، اجراء ضربه و سپس حرکت رو به عقب و کمى مايل به طرفين است. اين حرکت، هر يار تيم را از مسير يار ديگر خارج ساخته و وى را آمادهٔ زدن ضربهٔ بعدى مى‌نمايد. اگر هر بازیکن تيم پس از اجراء ضربه به‌ طرفى رود، حريف به همان طرف ضربه زده و به اين ترتيب يار کنار کشيده، در مسير يار خودى قرار مى‌گيرد. حتى اگر يار خودى موفق به زدن توپ شود، براى پاسخ به ضربهٔ بعدى، خود دچار مشکل خواهد شد، زيرا در وضعيت آماده قرار نگرفته است. از آنجا که، حريف شما از مسير سرويس شما مطلع است (به گوشهٔ فورهند حريف)، سرويس‌هاى بلند يا کشيده به‌ندرت مورد استفاده قرار مى‌گيرند، مگر به‌عنوان ضربه‌اى غير منتظره؛ حمله روى اين سرويس‌ها بسيار آسان است. اکثر تيم‌ها مايل به زدن سرويس‌هاى کوتاه پيچ زيرى و يا بدون پيچ و يا سرويس‌هاى کوتاه پيچ روئي/پيچ پهلوئى هستند. نقطهٔ ضعف سرويس‌هاى کوتاه پيچ روئي/پيچ پهلوئى در اين است که به‌راحتى مى‌توان آنها را به گوشهٔ ميز فليپ کرده و اگر در جاى خوبى زده شوند، باعث سر راه قرار گرفتن نفرات تيم مقابل (که سرويس زده‌اند) خواهند شد.


بازیکنان دريافت کنندهٔ سرويس بايد توپ را با طرف قوى‌تر خود که معمولاً فورهند است، دريافت کنند. اگر در طرف بک‌هند، قوى‌تر عمل مى‌کنند، بايد توپ را با بک‌هند دريافت کنند، حتى اگر جهت سرويس به‌طرف گوشهٔ فورهند باشد.


در بازى‌هاى دو نفره و به هنگام دريافت توپ، آمادهٔ حمله (به‌ويژه با لوپ) روى هر گونه سرويس بلند باشيد. در مقابل سرويس‌هاى کوتاه، در روش دريافت توپ تنوع ايجاد کنيد، اما توپ را با ضربهٔ تو ميزى بيش از حد کشيده برگشت ندهيد، در غير اين صورت يار شما با يک حملهٔ قوى مواجه خواهد شد. فليپ‌ها و تو ميزى‌هاى کوتاه را با تو ميزى‌هاى بلند به‌طور موردى ترکيب کنيد.


مهم‌ترين تاکتيک در مسابقات دوبل، برگشت دادن توپ به‌طرف حريفى است که توپ را به‌طرف شما ارسال کرده است، قبل از آنکه فرصت خارج شدن از مسير يار خودى را داشته باشد.