حرکات به موقع پا و چگونگى جابه‌جائى پشت ميز و مستقر شدن در مکانى مناسب، به‌منظور وارد آوردن ضربه به توپ از جملهٔ مهم‌ترين اقدامات در ارتقاء کيفى ورزش تنيس روى ميز است. چه بسيار ورزشکارانى که به‌علت عدم وجود آمادگى جسمانى کافى و عدم تحرک مناسب و يا حرکات اشتباه پاها از رشد مناسب کيفى برخوردار نمى‌گردند و به هدف خود که همان قهرمانى است نمى‌رسند. سرعت حرکت پاها و حرکت به موقع و صحيح مى‌تواند ورزشکاران را با سرعت بيشترى به قهرمانى نزديک نمايد.

حرکت تک قدمى کوتاه (Single Step)

اين حرکت موقعى انجام مى‌پذيرد که فاصلهٔ توپ از بازیکن کم و معمولاً کمتر از يک‌دوم عرض ميز باشد که در اين صورت امکان دستيابى به توپ با حرکت يکى از پاها وجود دارد. اين حرکت مى‌تواند در جهت‌هاى مختلف صورت پذيرد. هنگامى که توپ در سمت راست باشد، پاى راست و هنگامى که توپ در سمت چپ قرار گيرد، پاى چپ حرکت مى‌کند و بنابر موقعيت توپ، به‌طرف جلو يا راست و يا عقب حرکت مى‌کند در حالى که پاى ديگر ثابت بوده و صرفاً لازم است پنجه‌هاى پايِ ثابت به سمت پاى متحرک گردش نمايد (شکل زير).استفاده از اين حرکت پا بستگى به فاصلهٔ توپ تا بازیکن و قدّ او دارد. افراد قدبلند ممکن است توپ‌هاى با فواصل بيشتر را هم با همين نوع حرکت پا دريافت کنند و برعکس افراد کوتاه قد مجبور باشند از حرکت‌هاى ديگر استفاده کنند.

حرکت تک قدمى بلند (Stride)

اين حرکت هنگامى مورد استفاده قرار مى‌گيرد که فاصلهٔ توپ با بازیکن در حدى باشد که امکان استفاده از حرکت تک قدمى کوتاه براى او وجود ندارد؛ يعنى، فاصله بيشتر و حدوداً بيش از يک‌دوم عرض ميز است. (بسته به دست‌ها و پاهاى بازیکن متغير است) در اين حرکت، ابتدا پاى راست يا چپ بنابر موقعيت توپ که در قسمت راست است يا چپ، به سمت توپ حرکت مى‌کند و پاى مخالف نيز به‌دنبال پاى اول کشيده شده و هماهنگ مى‌گردد (شکل زير).حرکت جهشى (حرکت دو پا)، (Spring)

اين حرکت معمولاً زمانى انجام مى‌گيرد که نياز به سرعت بيشترى براى رسيدن به توپ باشد و مثلاً بخواهيم به دو توپ متوالى که با فاصله در دو طرف ميز برخورد مى‌کنند بخواهيم فورهند بزنيم. در اين حالت بنابر فاصلهٔ اين دو توپ از يکديگر و اندازهٔ دست‌ها و پاهاى بازیکن دو نوع جهش کوتاه يا بلند انجام مى‌گيرد و ضربه‌ٔ لازم وارد مى‌آيد. فاصلهٔ توپ حدود دوسوم عرض ميز مى‌باشد.


در صورتى که بخواهيم از راست به سمت چپ حرکت کنيم ابتدا لازم است پاى چپ قدرى به سمت چپ برود و سپس پاى راست به سمت پاى چپ حرکت نموده و همزمان هر دو پا به سمت چپ حرکت مى‌کند. (شکل زير) و در صورتى که بخواهيم از چپ به راست حرکت کنيم عکس حرکات فوق انجام مى‌شود.


حرکت ضربدرى (Cross steps)

اين حرکت موقعى انجام مى‌گيرد که فاصلهٔ توپ با بازیکن زياد و حدود سه‌چهارم يا بيشتر از عرض ميز باشد. در اين صورت امکان دريافت و کنترل توپ به‌وسيلهٔ حرکت‌هاى ديگر وجود ندارد و لازم است شخص با برداشتن دو گام ضربدرى خود را به توپ نزديک کند. مثلاً اگر توپ در سمت راست و جلوى يک بازیکن راست دست قرار گيرد و فاصلهٔ بازیکن با توپ زياد باشد لازم است ابتدا پاى چپ را حرکت داده، آن را نزديک و جلوى پاى راست قرار دهد و سپس پاى راست را به سمت توپ حرکت دهد و در مکان مناسب استقرار يابد (شکل زير). البته اين حرکت براى پاى چپ نيز متحمل است و در زواياى مختلف نيز امکان‌پذير مى‌باشد. اصولاً اين حرکت را بيشتر بازیکنانى که با ميز فاصلهٔ بيشترى دارند به‌کار مى‌گيرند تا بتوانند خود را به توپ‌هاى مختلف که در مکان‌هاى با فاصلهٔ زياد قرار مى‌گيرد برسانند. اين حرکت نياز به بدن‌هائى با انعطاف‌پذيرى بالا دارد تا بازیکن بتواند به‌راحتى با کشيدن بدن در سمت‌هاى مختلف اين حرکت را انجام دهد.