گرفتن توپ از حريف

سازماندهى - ابعاد زمين: ۳۰?۴۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمريني، جليقهٔ تمرينى و دروازهٔ متحرک
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۹ نفر (چهار مدافع + سه مهاجم + يک دروازه‌بان + يک تغذيه‌کننده)
شيوهٔ تمرين - مهاجمان بعد از دريافت توپ از تغذيه‌کننده، اقدام به حمله مى‌نمايند.
 
- مدافعان ضمن رعايت نکات ساير تمرينات در دفاع فردى و گروهى هر چه سريعتر اقدام به گرفتن توپ و ارسال آن براى تغذيه‌کننده مى‌نمايند.
 
- در صورت خارج شدن توپ از زمين، بازى مجدداً از تغذيه‌کننده شروع مى‌شود.
 
- مهاجمان، با از دست دادن توپ سريعاً بايد از ارسال توپ از سوى مدافعان براى تغذيه‌کننده جلوگيرى نمايند.
نکات مهم ۱. توجه به نکات ساير تمرينات 
 
۲. با توجه به برترى عددي، مدافعان بايد سريعاً نسبت به گرفتن توپ از حريف اقدام کنند.
 
     - نزديک به توپ فشردگى بيشترى ايجاد کنيد و يکديگر را از نزديک
      پوشش دهيد.
 
     - راه‌هاى پاس به مهاجمان نزديک به توپ را ببنديد.
 
     - لحظهٔ مناسب براى درگيرى و گرفتن توپ را انتخاب کنيد.
 
     - شانس خود را براى گرفتن توپ با تظاهر به درگيرى افزايش دهيد.
 
۳. مدافعان، بعد از تصاحب توپ سعى مى‌کنند عمق دفاعى ايجاد کرده، بعد از پاس به عقب توپ را با يک پاس بلند به تغذيه‌کننده برسانند.
 
۴. بعد از ارسال توپ براى تغذيه‌کنند، مدافعان به‌طور هماهنگ به جلو حرکت مى‌کنند.


تمرين گرفتن توپ از حريف
تمرين گرفتن توپ از حريف

هماهنگى در دفاع در شرايط بازى

سازماندهى - ابعاد زمين: دو برابر محوطهٔ جريمه
 
- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمريني، جليقهٔ تمرينى و دروازهٔ متحرک
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۱۰ نفر (چهار مهاجم + چهار مدافع + دو دروازه‌بان)
شيوهٔ تمرين - بازى متعارف ۵?۵
 
- گل زدن
نکات مهم - توجه به تمامى نکات ساير تمرينات.


تمرين هماهنگى در دفاع در شرايط بازى
تمرين هماهنگى در دفاع در شرايط بازى

کسب لذت و نشاط

سازماندهى - ابعاد زمين: دو برابر محوطهٔ جريمه
 
- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمريني، جليقهٔ تمرينى و دروازهٔ متحرک
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۱۴ نفر
شيوهٔ تمرين - بازيکنان در سمت راست دروازهٔ خودى مستقر مى‌شوند.
 
- بازيکنان به ترتيب شماره‌گذارى مى‌شوند.
 
- مربى همزمان با ارسال توپ با صداى بلند تعدادى از بازيکنان را با شماره اعلام مى‌کند.
 
- بازيکنان اعلام‌شده بايد براى گرفتن توپ اقدام نمايند.
 
- تيم صاحب توپ حمله مى‌کند و تيم بدون توپ، اقدام به دفاع مى‌نمايد.
 
- تيم مدافع در صورت تصاحب توپ اقدام به حمله و گل‌زدن مى‌کند.
نکات مهم - توجه به تمام نکات دفاعى ساير تمرينات.


تمرين کسب لذت و نشاط
تمرين کسب لذت و نشاط