نزديک شدن

در اين مرحله، با سرعتِ کنترل‌شده به حريف نزديک مى‌شويد و از حرکت عرضى خوددارى مى‌کنيد. (شکل - نزديک شدن)


نزديک شدن
نزديک شدن

به هم زدن تعادل حريف

از طريق اعمال فريب اقدام به هم زدن تعادل حريف نموده، خارج از حيطهٔ درگيرى مدافع از او عبور مى‌کنيد. (شکل - به هم زدن تعادل حريف)


به هم زدن تعادل حريف
به هم زدن تعادل حريف

بهره‌بردارى از فضاى پشت حريف

ضربهٔ آخر توپ بايد طورى زده شود که بتوان از فضاى پشت مدافع بهترين استفاده را برد. (شکل - بهره‌بردارى از فضاى پشت حريف)


بهره‌بردارى از فضاى پشت حريف
بهره‌بردارى از فضاى پشت حريف