کنترل توپ از نزديک

يعنى توپ در فاصله‌اى از پا قرار گيرد که فرد بتواند تسلط کافى روى آن داشته باشد (شکل - کنترل توپ از نزديک).


کنترل توپ از نزديک
کنترل توپ از نزديک

قابليت تظاهر و فريب

منظور از فريب، خارج کردن حريف از حالت تعادل جسمى و ذهنى است. فريب از سه طريق قابل اجراء است:


۱. فريب با بدن، از طريق نشان دادنِ تمايل بدن به يک سمت و حرکت به سمت ديگر. (شکل - فريب با بدن)


فريب با بدن
فريب با بدن

۲. فريب با چشم از طريق نگاه کردن به يک جهت و حرکت به جهت ديگر. (شکل - فريب با چشم)


فريب با چشم
فريب با چشم

۳. فريب با پا از طريقِ اقدام به رفتن در يک مسير و حرکت در مسير مخالف. (شکل - فريب با پا)


فريب با پا
فريب با پا

قابليت تغيير مسير

بازيکن صاحب توپ بايد بتواند مسير حرکتى خود را با توجه به وضعيت موجود تغيير دهد و پس از تغيير مسير با سرعت از حريف دور شود. (شکل - قابليت تغيير مسير)


قابليت تغيير مسير
قابليت تغيير مسير

قابليت تغيير سرعت

هر بازيکن صاحب توپ بايد بتواند در هر لحظه مسير حرکت را با توجه به وضعيت موجود تغيير دهد. (شکل - قابليت تغيير سرعت)


قابليت تغيير سرعت
قابليت تغيير سرعت