سازماندهى - ابعاد زمين: ۱۰?۱۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ و قيف تمرينى
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: دو بازيکن در هر محوطه
شيوهٔ تمرين - بازيکنان در محوطه به يکديگر پاس داده و کنترل مى‌کنند. (تمرين ?قرار گرفتن در مسير حرکت توپ? -الف)
نکات مهم - در مسير حرکت توپ قرار بگيريد.
 
- پاى کنترل را به استقبال توپ ببريد.
 
- پاى تکيه را نسبت به توپ، در فاصلهٔ مناسب قرار دهيد.
 
- پنجهٔ پاى تکيه را در جهتِ هدايت توپ قرار دهيد.
 
- سطح تماس را نرم و راحت نگه داريد.
 
-مفصل مچ پاى کنترل را ثابت نگه داريد.
سير پيشرفت در (تمرين ?قرار گرفتن در مسير حرکت توپ? -ب)، بازيکن X۱ در قطر محوطهٔ پاس مى‌دهد در صورتى‌که بازيکن X۲ پاس مستقيم مى‌دهد.
 
- مانند (تمرين ?قرار گرفتن در مسير حرکت توپ? -الف)، با اين تفاوت که بازيکنان يک ضرب بازى مى‌کنند.
 
- مانند (تمرين ?قرار گرفتن در مسير حرکت توپ? -ب) با اين تفاوت که بازيکنان يک ضرب بازى مى‌کنند.


تذکر: بازى يک ضرب، نوعى کنترل مطلوب محسوب مى‌شود.


قرار گرفتن در مسير حرکت توپ -الف
قرار گرفتن در مسير حرکت توپ -الف
قرار گرفتن در مسير حرکت توپ -ب
قرار گرفتن در مسير حرکت توپ -ب

قرار گرفتن در مسير حرکت توپ
قرار گرفتن در مسير حرکت توپ