سازماندهى - ابعاد زمين: ۲۰?۲۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمرينى و جليقهٔ تمرينى
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۸ بازيکن در هر محوطه به‌صورت چهار زوج
شيوهٔ تمرين - پاس و حرکت به محوطهٔ ديگر براى کنترل توپ
نکات مهم ۱. قبل از کنترل، نسبت به محيط اطراف خود آگاه باشيد.
 
۲. اين آگاهى با بالا نگه داشتن سر و نگاه کردن به اطراف حاصل مى‌گردد. 
 
۳. در خط توپ قرار بگيريد و به‌طرف توپ حرکت کنيد.
 
۴. قبل از دريافت، سطح کنترل را مشخص کنيد.
 
۵. سطح کنترل را به‌طرف توپ ببريد. (شکل - انتخاب سطح کنترل)
 
۶. در لحظهٔ تماس:
 
     - براى گرفتن سرعت توپ، در صورت نياز سطح کنترل را به طرف
      خود بکشيد. (شکل - گرفتن سرعت توپ در کنترل سر)
 
     - مسير توپ را بعد از تماس تغيير دهيد، تا حرکت بعد ساده‌تر
      انجام گيرد. (شکل - کنترل و ايجاد زاويه براى حرکت بعدى)
 
سير پيشرفت - ضربهٔ آزاد
 
- دو ضرب
 
- به‌طور متناوب، کنترل آزاد و يک‌ضرب انجام گيرد.


تمرين انتخاب سطح کنترل و هدايت توپ
تمرين انتخاب سطح کنترل و هدايت توپ

انتخاب سطح کنترل
انتخاب سطح کنترل

گرفتن سرعت توپ در کنترل سر
گرفتن سرعت توپ در کنترل سر

کنترل و ايجاد زاويه براى حرکت بعدى
کنترل و ايجاد زاويه براى حرکت بعدى