سازماندهى - ابعاد زمين: ۲۰?۳۰ متر
 
- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمرينى و جليقهٔ تمرينى
 
- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۹ نفر در سه گروه سه‌ نفره
نکات مهم ۱. بازيکنان منطقهٔ ميانى : 
 
     - اطلاع از موقعيت اطراف، به‌خصوص پشت خود
 
     - دريافت مانند تمرين قبل، تغيير مسير توپ به‌طورى‌که بازيکن بتواند
      به‌راحتى چرخش کرده، پاس دهد.
 
     - جهت و شدت ضربهٔ اول بستگى به فضاى موجود دارد.
 
     - سعى کنيد دريافت و پاس با دو ضرب انجام گيرد.
 
۲. بازيکنان منطقهٔ کناری : 
 
     - شدت و جهت پاس به بازيکنان ميانى را تغيير مى‌دهند.
 
     - دريافت و کنترل مانند تمرين انتخاب سطح کنترل و هدايت توپ
سير پيشرفت - بازيکن ميانى با بازيکنان کنارى تعويض جا مى‌کنند.
شيوهٔ تمرين - پاس از يک مربع کنارى به مربع ميانى و سپس به مربع ديگر با سرعت‌هاى متفاوت به بازيکن خودى داده مى‌شود.
 
- ابتدا روى زمين و سپس در صورت امکان، در فضا پاس داده مى‌شود.
 
- بازيکن پاس مى‌دهد و در منطقهٔ خود حرکت کرده، تغيير مکان مى‌دهد.


تمرين هدايت توأم با چرخش با توپ
تمرين هدايت توأم با چرخش با توپ