سازماندهى

- ابعاد زمين: ۱۰×۳۰ متر


- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمرينى و جليقهٔ تمرينى


- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۳ نفر، يک مدافع و دو مهاجم

نکات مهم

- توجه به تمام نکات ساير تمرينات


- ايجاد زاويه و هدايت يا ضربهٔ اول با توجه به موقعيت مدافع

شيوهٔ تمرين

حرکت مدافع براى تحت فشار قرار دادن بايد بعد از ارسال پاس انجام گيرد. مهاجم بعد از کنترل و هدايت بايد اقدام به ارسال پاس نمايد. مدافع قبل از ارسال در يک‌سوم ميانى قرار دارد.


تمرين کنترل در شرايط نزديک به بازى
تمرين کنترل در شرايط نزديک به بازى