قرار گرفتن در مسير حرکت

از آنجا که توپ از جهات مختلف به ما مى‌رسد بهتر است تا حدّ امکان براى کنترل توپ خود را به مسير حرکت توپ نزديکتر کنيم (شکل - قرار گرفتن در مسير توپ و کنترل بغل پا)


قرار گرفتن در مسير توپ و کنترل بغل پا
قرار گرفتن در مسير توپ و کنترل بغل پا

انتخاب سطح کنترل

به‌طور کلّي، در فوتبال دو نوع شرايط براى کنترل وجود دارد.


- استفاده از يکى از سطوح بدن که شاملِ بغل پا، روى پا، خارج روى پا، داخل روى پا، کف پا، ساق، ران، سينه و سر است.


- استفاده از يکى از سطوح بدن و زمين که شاملِ بغل پا و زمين، خارج روى پا و زمين، کف پا و زمين و ساق پا و زمين مى‌باشد. (شکل - کنترل با استفاده از يکى از سطوح بدن و زمين)


کنترل با استفاده از يکى از سطوح بدن و زمين
کنترل با استفاده از يکى از سطوح بدن و زمين

آرامش عصبى - عضلانى

در زمان کنترل بايد سطح تماس با توپ را نرم و شُل نگه‌داشت. (شکل - کنترل ران توأم با آرامش عصبى - عضلانى)


کنترل ران توأم با آرامش عصبى - عضلانى
کنترل ران توأم با آرامش عصبى - عضلانى