نتيجهٔ بازى

در پايانِ وقت قانوني، هر تيم که داراى امتياز بالاترى باشد، برندهٔ بازى شناخته خواهد شد.

شروع بازى

بازى بايد با ۵ نفر از هر تيم و با انجام ”بين‌الطرفين - Jump ball“ در دايرهٔ وسط آغاز شود. در هر نيمه، حلقه‌ها تعويض مى‌شود.

گل و ارزش آن

توپ موقعى گل مى‌شود که در حين بازى از بالا وارد سبد شود (حرکات داورى در اعلام امتياز به‌دست آمده در بازى بسکتبال).


حرکات داورى در اعلام امتياز به‌دست آمده در بازى بسکتبال
حرکات داورى در اعلام امتياز به‌دست آمده در بازى بسکتبال

- توپ به ثمر رسيده در جريان بازي، از پشت منطقهٔ سه‌امتيازي، سه امتياز و در داخل محوطه، دو امتياز خواهد داشت.


- توپ به ثمر رسيده از پشت خطّ پرتابِ آزاد، يک امتياز دارد.


تذکر:

اگر تيمى به‌طور تصادفى توپ را وارد حلقه خود بکند امتياز آن توپ به حساب تيم مقابل (به‌نام کاپيتان تيم مقابل) در جدول ثبت مى‌شود.